En mo­dern släk­ting

Spannande historia 2018 - - Vapen Och Krig -

Sam­ma dag fick vi ock­så till­fäl­le att pro­va ett an­nat plan, en Cess­na 172, som i dag är ett po­pu­lärt ci­vilt skol­flyg­plan. Men med fast un­der­re­de och ic­ke-vrid­bar pro­pel­ler har den nog mer ge­men­samt med Ti­ger Moth än med Har­vard. Schweiz­bygg­da Pi­la­tus PC-21 är där­e­mot en mo­dern mot­sva­rig­het till Har­var­den, den an­vänds till ut­bild­ning av strids­pi­lo­ter och ut­gör ett ide­a­liskt steg på vägen mot jet­pla­nen. Den kan an­vän­das bå­de till ele­men­tär och avan­ce­rad ut­bild­ning och drivs av en tur­bo­prop­mo­tor som ger en topp­fart på 685 km/h. Bland nu­va­ran­de an­vän­da­re är flyg­vap­net i Sing­a­po­re, För­e­na­de Ara­be­mi­ra­ten och Sau­dia­ra­bi­en.

Cess­na 172 Sky­hawk an­vänds of­ta som skol­flyg­plan i dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.