Upp i dubbeldäc­ka­ren

Spannande historia 2018 - - Vapen Och Krig -

En tur i en Ti­ger Moth är gans­ka an­norlun­da mot att fly­ga en Har­vard. Ef­tersom dubbeldäc­ka­ren har blyg­sam­ma för­de­lar ope­re­rar den myc­ket läg­re och lång­sam­ma­re. Det är ide­a­liskt för att lå­ta ele­ven bli be­kant med det grund­läg­gan­de in­nan hon el­ler han ger sig i kast med Har­var­dens fart och kom­plex­i­tet. Rod­ret i Ti­ger Mothen sva­rar svagt och kraftö­ver­skot­tet är knappt, så den är på sitt eget sätt krä­van­de att fly­ga. RAF gil­la­de den egen­ska­pen ef­tersom den snabbt skil­de ag­nar­na från ve­tet bland ele­ver­na. Mothen är hal­vak­ro­ba­tisk och kan pre­ste­ra en loop och en roll, och var där­för ett per­fekt ny­bör­jar­plan vid strids­pi­lot­ut­bild­ning­en.

”Vi bör­jar med en loop där vi ut­sätts för 3 G.”

Ti­ger Moth an­vän­des till den ele­men­tä­ra fa­sen i flyg­ut­bild­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.