Histo­ri­ens far­li­gas­te kri­ga­re

Oräd­da kri­ga­re som kun­de spri­da fruk­tan även bland de mest hä­e­da­de fi­en­der.

Spannande historia 2018 - - Innehåll -

Ge­nom histo­ri­en har det fun­nits många hä­rar som kan gö­ra an­språk på ti­teln som de far­li­gas­te kri­gar­na, men vil­ka var egent­li­gen de mest im­po­ne­ran­de? För att be­trak­tas som en le­gen­da­risk kri­ga­re krävs det mer än ba­ra rå­styr­ka el­ler blod­törs­tig­het.

Det vik­ti­gas­te är va­pen, för även den tapp­ras­te sol­dat kan be­seg­ras av en mot­stån­da­re med över­läg­sen slag­kraft. Det sägs att man in­te ska ta med sig kniv till en eld­strid, och de bäs­ta kri­gar­na är all­tid rätt rus­ta­de för upp­gif­ten, oav­sett om det är ett enormt fältslag el­ler ett hem­ligt upp­drag. En po­pu­lär te­o­ri om var­för Cus­ters män be­seg­ra­des vid Litt­le Big­horn är att si­oux­kri­gar­na kan ha haft bätt­re ge­vär än den ame­ri­kans­ka hä­ren.

Men rätt tak­tik är li­ka vik­tigt som att ha rätt ut­rust­ning. Med en ge­nom­tänkt och ef­fek­tivt ge­nom­förd stra­te­gi kan sol­da­ter ut­ma­nö­vre­ra och över­lis­ta en över­ta­lig styr­ka el­ler en fi­en­de som är fy­siskt star­ka­re. Ohe­der­li­ga knep skul­le till ex­em­pel­vis en­kelt kun­na ge en nin­ja över­tag mot en sa­mu­raj, som är bun­den av mo­ra­lis­ka reg­ler och mås­te stri­da rent.

En kri­ga­re mås­te ock­så ha rätt in­ställ­ning och vin­nar­lust för att kun­na seg­ra. Be­slut­sam­het gör en kri­ga­re så myc­ket far­li­ga­re, oav­sett om driv­kraf­ten är att skyd­da hem­lan­det el­ler tjä­na en års­lön som le­go­sol­dat. Un­der kors­tå­gen slogs krist­na och mus­li­mer för si­na re­li­giö­sa vär­de­ring­ar och drab­ba­de sam­man på slag­fäl­ten gång på gång för att för­sva­ra sin tro.

Här kan du lä­sa om någ­ra av de död­li­gas­te kri­gar­na i histo­ri­en, från an­ti­ken och fram till mo­dern tid. Le­gen­da­ris­ka sol­da­ter som vem som helst skul­le ha ve­lat ha vid sin si­da när sla­get bör­jar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.