Så bygg­des en vi­king­a­bo­sätt­ning

De skan­di­na­vis­ka sjö­fa­rar­na tog Eu­ro­pa med storm på vi­kin­ga­ti­den.

Spannande historia 2018 - - Innehåll -

Mot slu­tet av 700-ta­let drog många skan­di­na­ver på även­tyr till fjär­ran plat­ser för att le­ta ef­ter ri­ke­dom och nytt land. Många styr­de si­na lång­skepp väs­terut över Nord­sjön. En del drog på plund­rings­tåg och gjor­de sig för­tjän­ta av be­näm­ning­en ”vi­king", som en­ligt vis­sa sägs syf­ta på att vi­king­en var en sjö­rö­va­re som göm­de sig i vi­kar me­dan han le­ta­de ef­ter han­dels­skepp att över­fal­la.

Men vi­king­ar­na var in­te ba­ra skräc­kin­ja­gan­de kri­ga­re, ut­an ock­så duk­ti­ga bo­sät­ta­re. De be­stäm­de sig snabbt för att er­öv­ra nya län­der istäl­let för att ba­ra plund­ra dem. De slog sig fram ge­nom stör­re de­len av nor­ra Eng­land och tog kon­trol­len över fle­ra ang­lo­sax­iska kung­a­dö­men. Till slut slöts en över­ens­kom­mel­se som de­la­de Eng­land i två un­ge­fär li­ka sto­ra de­lar. Den öst­ra de­len kal­la­des Da­ne­la­gen, vi­king­ar­nas land, me­dan res­ten till­hör­de ang­lo­sax­ar­na.

Vi­king­ar­nas små bo­sätt­ning­ar ut­veck­la­des snabbt till blomst­ran­de han­dels­cen­ter, och fle­ra av des­sa finns kvar än i dag. Dublin, York och Der­by är stä­der som grun­da­des av vi­king­ar, men de er­öv­ra­de ef­ter hand även and­ra de­lar av Eu­ro­pa. De­ras härj­ning­ar nåd­de än­da till Me­del­ha­vet och Ibe­ris­ka halvön, och ös­terut mot ro­mar­ri­ket.

Vi­king­a­bo­sätt­ning­en Jor­vik blev se­na­re sta­den York.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.