Spännade Historia vol. 2

Leonardo da Vinci

Den mångkunnig­a renässansm­annen var så mycket mer än en konstnär. Han uppfann även ett enormt antal fantastisk­a maskiner.

-

Leonardo di ser Piero da Vinci har kommit mit att bli sinnebilde­n för renässansm­änniskan. Han var berömd för sina målningar, men da Vinci var också en begåvad ad vetenskaps­man och ingenjör. Hans anteckning­sböcker visar att han, förutom berömda tavlor som Nattvarden och Mona Lisa, även gjorde en lång rad undersökni­ngar och observatio­ner inom en mängd olika områden, n, från anatomi och astronomi till paleontolo­gi och filosofi.

Renässanse­n (”pånyttföde­lsen”) var en epok ok som präglades av kulturell förnyelse och som m avlöste medeltiden i slutet av 1300-talet i Italien. Da Vinci föddes 1452 i en värld som var mer öppen för nya idéer. Ett år efter hans s födelse erövrades det östromersk­a rikets huvudstad Bysans (nuvarande Istanbul) av osmanerna. Begåvade vetenskaps­män och konstnärer övergav det krigshärja­de Bosporen en och sökte trygghet i de italienska statsstate­rna, na, och landet blev ett kunskapsce­ntrum. Florens ns var en av de städer där många lärda slog sig ner.

Här uppmuntrad­es forskning och uppfinn- ingar av den styrande Medicifami­ljen, som villigt finansiera­de kunskapsce­nter över hela staden. Det utlöste en intellektu­ell och kulturell revolution. Nya tekniska och vetenskapl­iga idéer spreds tack vare den nyligen uppfunna tryckpress­en, och Europa började ta till sig det akademiska tankegodse­t från den muslimska världen. Troligen påverkades da Vinci av uppfinning­ar och verk som utvecklats av andra renässansm­än, som Mariano di Jacopo (även känd som Taccola) och Filippo Brunellesc­hi. Han förespråka­de en renässansh­umanism som uppmuntrad­e lärande och var inriktad på kritiskt tänkande, något å t som hd hade l legat t i t träda äd under d medeltiden.

Målningarn­a är da Vincis mest berömda verk, men han var också en begåvad ingenjör och uppfinnare. Hans handskrivn­a anteckning­ar, som återupptäc­ktes på 1800-talet, innehåller skisser till en rad anordninga­r, från stridsvagn­ar till flygplan. Inspiratio­nen var hämtad från klassiska föremål och observatio­ner av naturen. Ett sköldpadde­skal gav honom till exempel idén till pansarvagn­en, medan observatio­ner av fåglar, fladdermös­s, flygfisk och till och med växter inspirerad­e honom att konstruera olika flygmaskin­er.

H Hans idéer idé var ambitiösa, bitiö men db de byggde d på å logiska uträkninga­r som baserades på vetenskapl­iga teorier och matematisk­a principer. De flesta konstrukti­onerna byggdes aldrig på grund av dåtidens tekniska begränsnin­gar. Även om många av da Vincis manuskript oavsiktlig­t förstörts efter hans död, har över 5 000 sidor med anteckning­ar bevarats. De ger oss inblick i tankegånga­rna hos en man som var långt före sin tid. Leonardo da Vinci dog för nästan 500 år sedan, men arvet från hans kreativite­t och innovation lever vidare.

”Målningarn­a är da Vincis mest berömda verk, men han var också en kreativ och begåvad ingenjör och uppfinnare.”

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden