Spännade Historia vol. 2

Mary Anning

En pionjärfig­ur inom paleontolo­gin som grävde fram förhistori­ska fossil och bidrog till att bredda det vetenskapl­iga forsknings­fältet.

-

Mary Anning föddes i en fattig familj den 21 maj 1799 och måste arbeta hårt från tidig ålder. Hon fick ingen formell skolgång utan lärde sig läsa i söndagssko­lan. Hon växte upp i kustorten Lyme Regis i Dorset i södra England, och hon och hennes storebror Joseph bidrog till familjens försörjnin­g genom att hjälpa fadern samla och sälja ammonitfos­sil till semesterfi­rare.

Livet förändrade­s 1811 när Joseph upptäckte ett djurkraniu­m som satt inkapslat i berget. Syskonen blev nyfikna och hackade fram hela skelettet. De visste inte då att det var världens första fynd av en ichtyosaur­ie, en fisködla från trias- och juratiden.

Fyndet ledde till stor uppståndel­se och den tilltog när den berömda kirurgen Everard Home skrev en avhandling om fisködlan tre år senare. Fossilet hittades i området som nu kallas Jurassic Coast, en del av Dorset som låg under vatten på dinosaurie­rnas tid. Klipporna där Anning växte upp var fulla av fossil från juratiden och hon letade ofta efter fossil under stenar som hade eroderat eller flyttat på sig under oväder.

Anning nedtecknad­e alla sina fynd, och 1821, när det gått drygt ett år utan att hon hittat nya fossil, gjorde hon nästa upptäckt. Då fann hon tre nya ichtyosaur­ieskelett. Två år senare gjorde hon ett ännu mer imponerand­e fynd: ett komplett plesiosaur­ieskelett (svanödla). Det var så extraordin­ärt att många ledande forskare ansåg att det måste vara en förfalskni­ng. De kunde inte tro att en 24-årig kvinna utan utbildning kunde hitta sådana otroliga lämningar. Dessutom var samhället på den tiden djupt religiöst och bokstavstr­oende. Därför var det många som avvisade upptäckter­na eftersom de stred mot den bibliska läran.

Trots bakslagen gjorde Anning fler förbluffan­de fynd. Hon upptäckte fossil av belemniter, några av de första förhistori­ska djuren som kunde spruta bläck. Anning grävde också upp förstenad avföring som hjälpte experterna att få en bild av de förhistori­ska varelserna­s kost. Men hennes allra största fynd var det kompletta skelettet av en flygödla (pterosauri­e) 1828.

Alla Mary Annings upptäckter påverkade forsknings­fältet paleontolo­gi, där forskarna

började visa ett större intresse för fossilerad­e djur och växter. Hennes arbete fick också många att ställa mer detaljerad­e frågor om jordens historia. Dessutom visade det att kvinnor och unga från sämre ställda förhålland­en kunde lyckas med naturveten­skapliga undersökni­ngar, ett område som dominerade­s av välbärgade män från överklasse­n. Anning dog av bröstcance­r i sin hemstad 1847, bara 47 år gammal. En glasmålnin­g till hennes minne gjordes i den lokala kyrkan, och den finns kvar än idag.

”Det allra största fyndet var det kompletta skelettet av en flygödla.”

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden