Bill Ga­tes

till Micro­soft och en av de sto­ra pi­on­jä­rer­na in­om ut­veck­ling­en av hemda­to­rer.

Spannande historia 2018 - - Innehåll -

Bill Ga­tes är en av de mest in­fly­tel­se­ri­ka per­so­ner­na i värl­den. Han föd­des i Se­att­le den 28 ok­to­ber 1955, ut­märk­te sig i sko­lan och äg­na­de fri­ti­den åt bräd­spel som Risk och Mo­no­pol. Han bör­ja­de tjä­na peng­ar ti­digt och in­tres­se­ra­de sig som 13-åring för da­tor­pro­gram­me­ring ef­ter att ett lo­kalt fö­re­tag star­tat ett pro­jekt med da­to­r­un­der­vis­ning för ele­ver vid hans sko­la.

Ga­tes var fa­sci­ne­rad av vad man kun­de gö­ra med hemda­to­rer och bör­ja­de äg­na all sin fri­tid åt dem. Han lyc­ka­des ut­veck­la ett en­kelt tre-i-rad-spel och blev till­frå­gad av sko­lan om han kun­de ska­pa ett pro­gram för sche­malägg­ning. Ga­tes de­la­de sin pas­sion med den två år äld­re Paul Al­len och 1970 kom de över­ens om att star­ta ett fö­re­tag till­sam­mans. Då var Ga­tes ba­ra 15 år.

Den re­ser­ve­ra­de Al­len och den ut­åt­rik­ta­de Ga­tes kom­plet­te­ra­de varand­ra per­fekt. De­ras förs­ta pro­dukt var Traf- O-da­ta, en da­ta­ma­skin som skul­le be­räk­na tra­fik­mäng­den i Se­att­le. De tjä­na­de 20 000 dol­lar på den me­dan de fort­fa­ran­de gick i sko­lan. Ga­tes gjor­de si­na för­äld­rar till vil­jes och bör­ja­de lä­sa ju­ri­dik på Har­vard 1973, men han äg­na­de mer tid åt att ko­da än åt stu­di­er­na. Ef­ter att ha läst en ar­ti­kel om den nya mikro­da­torn Al­tair 8800 kon­tak­ta­de han fö­re­ta­get som till­ver­ka­de den och påstod att han och Al­len kun­de ut­veck­la ett pro­gram som kun­de dri­va den. Fö­re­ta­get tac­ka­de ja till en de­mon­stra­tion och även om Ga­tes in­te ha­de bör­jat job­ba på pro­gram­va­ran än­nu fun­ge­ra­de den fel­fritt när den pre­sen­te­ra­des ba­ra två må­na­der se­na­re. De be­lö­na­des med ett kon­trakt. Bå­de Al­len och Ga­tes bör­ja­de job­ba med Micro­soft.

Fö­re­ta­get bör­ja­de i li­ten ska­la, men Ga­tes an­vän­de sitt af­färs­sin­ne och 1979 om­sat­te Micro­soft 2,5 mil­jo­ner dol­lar. Då knac­ka­de da­torjät­ten IBM på dör­ren. De nåd­de en över­ens­kom­mel­se om att IBM skul­le an­vän­da Micro­softs pro­gram­va­ra MS-DOS ex­klu­sivt som

sitt ope­ra­tiv­sy­stem. Ut­veck­lar­na fres­ta­des av en fast­prisli­cens och bör­ja­de ut­veck­la pro­gram som ba­ra kun­de an­vän­das på MS-DOS, me­dan Micro­soft som fö­re­tag bör­ja­de vi­sa musk­ler. 1983 an­vän­de 30 pro­cent av al­la da­to­rer i värl­den pro­gram­va­ra från Micro­soft. Fö­re­ta­get gick från fram­gång till fram­gång med lan­se­ring­en av Win­dows 1985 och Of­fice 1989.

1994 star­ta­de Ga­tes och hans hust­ru stif­tel­sen Bill and Melin­da Ga­tes Founda­tion och do­ne­ra­de en del av sin enor­ma för­mö­gen­het till väl­gö­ren­het och fi­lan­tro­pis­ka än­da­mål. Se­dan dess har Ga­tes stif­tel­se haft en nyc­kel­roll i oli­ka pro­jekt över he­la värl­den. Stif­tel­sen har bland an­nat spe­lat en vik­tig roll för att utro­ta po­li­o­vi­ru­set. 1988 fanns po­lio i över 125 län­der,

men idag finns vi­ru­set ba­ra i tre. De hjäl­per ock­så män­ni­skor i he­la värl­den att lyf­ta sig själ­va ur fat­tig­dom ge­nom att ge dem ut­bild­ning och eko­no­mis­ka verk­tyg så att de kan hö­ja sin lev­nads­stan­dard.

Stif­tel­sens ti­di­ga ut­veck­ling sam­man­föll med Micro­softs enor­ma fram­marsch på den glo­ba­la mark­na­den. Fram­gång­ar­na för Win­dows 95 och 98 gjor­de att Micro­soft of­fi­ci­ellt var värl­dens störs­ta fö­re­tag 1998. Vid mil­len­ni­e­skif­tet läm­na­de Ga­tes pos­ten som vd och del­tar in­te läng­re i den dag­li­ga drif­ten av fö­re­ta­get. I dag an­vänds Micro­softs pro­duk­ter, bland an­nat Win­dows 10, Ed­ge, Of­fice och Xbox One, fort­fa­ran­de av mil­jard­tals män­ni­skor i he­la värl­den.

”Den re­ser­ve­ra­de Al­len och den ut­åt­rik­ta­de Ga­tes kom­plet­te­ra­de varand­ra per­fekt.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.