Mar­ku­s­kyr­kan

Var­för in­ne­hål­ler den mest sä­ge­nom­spun­na och be­röm­da kyr­kan i Venedig så många skat­ter?

Spannande historia 2018 - - Innehåll -

Mar­ku­s­kyr­kan i Venedig är verk­li­gen nå­got av ett blick­fång. Bland­ning­en av by­san­tisk, väst­go­tisk och till och med isla­misk stil vitt­nar om det väl­stånd och den makt som me­del­tids­re­pu­bli­ken Venedig re­pre­sen­te­ra­de i nord­öst­ra Ita­li­en. Ve­ne­ti­a­ner­na var kän­da för si­na vå­ga­de även­tyr i me­del­havs­om­rå­det, in­te ba­ra som han­dels­re­pu­blik, ut­an ock­så som er­öv­ra­re.

År 828 stal två re­la­tivt skru­pel­lö­sa ve­ne­ti­ans­ka han­dels­män vad de trod­de var res­ter­na av evan­ge­lis­ten Mar­kus från Alex­an­dria i Egyp­ten. De de­kla­re­ra­de att Mar­kus var de­ras hemstads skydds­äng­el och bygg­de en kyr­ka där hans läm­ning­ar kun­de för­va­ras. De bryd­de sig in­te om att döl­ja var läm­ning­ar­na kom ifrån, det finns till och med en mo­sa­ik som skry­ter om stöl­den. Mo­sa­i­ken vi­sar hur de två ve­ne­ti­a­ner­na göm­de den stul­na hel­ge­do­men i tun­nor med griskött, kött som det var för­bju­det för de mus­lims­ka egyp­ti­er­na att rö­ra vid, och tul­lar­na kun­de där­för in­te in­spek­te­ra de­ras last sär­skilt nog­grannt.

Den ur­sprung­li­ga kyr­kan ska­da­des i en brand 976, men den re­stau­re­ra­des och blev där­ef­ter åter­upp­byggd en el­ler fle­ra gång­er in­nan 1094. Kyr­kan bygg­des då runt den im­po­ne­ran­de ku­po­len som står mitt i kyr­kan än i dag. När Venedig ha­de sin stor­hets­tid mel­lan 1000- och 1300-ta­len stöd­de sta­den den eu­ro­pe­is­ka ma­ri­nen i kors­tå­gen. De led­de fak­tiskt det fjär­de kors­tå­get mot Kon­stan­ti­no­pel (nu­va­ran­de Istan­bul i Tur­ki­et). Då var Kon­stan­ti­no­pel den gre­kisk-or­to­doxa krist­na hu­vud­sta­den för det by­san­tis­ka ri­ket. Ve­ne­ti­a­ner­na ut­nytt­ja­de chan­sen att plund­ra sta­den på dess många re­li­giö­sa re­li­ker, guld och al­tar­kal­ker för att för­skö­na sin egen ba­si­li­ka. De stal till och med mo­sa­ik, ko­lon­ner och sni­de­ri­er från oli­ka kyr­kor och bö­ne­hus över he­la Mel­la­nöstern för att öka sin egen ri­ke­dom hem­ma i Venedig.

In­te allt som har hit­tat in i ba­si­li­kan är ta­get med våld. Det var näm­li­gen ock­så tra­di­tion för ve­ne­ti­ans­ka han­dels­män att ta med sig gå­vor till­ba­ka från si­na re­sor. På så vis blev Mar­ku­s­kyr­kan, som kal­la­des ”Chi­e­sa d’oro” (”Kyr­kan av guld”) på 1100-ta­let, en av de all­ra vack­ras­te kyr­kor­na – in­te ba­ra i Ita­li­en ut­an i he­la Eu­ro­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.