Sagra­da Fa­mi­lia

Var­för är den iko­nis­ka kyr­kan i Spa­ni­en fort­fa­ran­de in­te klar ef­ter 130 år? Byg­gan­det av Sagra­da Fa­mi­lia har va­rit lång­va­rigt och sträv­samt, och må­let är än­nu in­te nått …

Spannande historia 2018 - - Innehåll -

Sagra­da Fa­mi­lia är ing­en dom­kyr­ka, för den har ing­en bis­kop. Men den var re­dan från bör­jan pla­ne­rad att va­ra li­ka stor som en ka­te­dral. Pla­nen in­ne­fat­tar 18 torn, 7 si­doka­pell och 3 stor­slag­na fa­sa­der. Den upp­höj­da kör­sek­tio­nen rym­mer 1 200 sång­a­re, och de 6 fri­ståen­de org­lar­na kan spe­las sam­ti­digt från en cen­tral kla­vi­a­tur så att de ut­gör ett en­het­ligt in­stru­ment med 8 000 pi­por. När den är fär­dig­byggd kom­mer Sagra­da Fa­mi­lia att bli den störs­ta kyr­ko­bygg­na­den i värl­den. Än­da från bör­jan har det rå­dit de­la­de me­ning­ar om den spe­ci­el­la pep­par­kaks­husar­ki­tek­tu­ren. Ge­or­ge Or­well kal­la­de den ”en av de vack­ras­te bygg­na­der­na i värl­den”. Kyr­kan på­bör­ja­des på upp­drag av en from bok­hand­la­re, Jo­sep Ma­ria Boca­bel­la, och grund­ste­nen la­des 1882. Ett år se­na­re fick den spans­ka ar­ki­tek­ten An­to­ni Gaudí an­svar för ut­form­ning­en. Byg­get har ald­rig mot­ta­git peng­ar från sam­häl­let el­ler från den ka­tols­ka kyr­kan, där­för har fram­ste­gen i byg­gan­det va­rit be­ro­en­de av me­del som in­för­skaf­fats på den pri­va­ta mark­na­den. Un­der Gaudís livs­tid blev ba­ra kryp­tan, ab­si­den över kryp­tan och ett av tor­nen fär­di­ga. Gaudí själv var in­te be­kym­rad över att pro­ces­sen var så lång­sam, ut­an sa: ”Han jag ar­be­tar för har nog tid.”

I dag är Sagra­da Fa­mi­lia upp­ta­gen på Une­scos världs­arvs­lis­ta och är en av de mest po­pu­lä­ra tu­rist­attrak­tio­ner­na i Bar­ce­lo­na. En­tré­av­gif­ten och and­ra in­komst­bring­an­de till­tag ger nu in­täk­ter på mer än 25 mil­jo­ner eu­ro, vil­ket gör det möj­ligt att be­kos­ta bäs­ta möj­li­ga kva­li­tet på bygg­nads­de­tal­jer och ut­smyck­ning­ar. Men Sagra­da Fa­mi­lia är in­te ett mu­se­um. Mo­der­na bygg­me­to­der och ma­te­ri­al an­vänds där det är möj­ligt, bland an­nat ar­me­rad be­tong, da­tor­stödd de­sign och 3D-prin­ta­de de­ko­ra­tions­de­tal­jer i gips.

An­to­nio Gaudí må lig­ga be­gravd i kryp­tan i Sagra­da Fa­mi­lia, men en grupp in­gen­jö­rer, konst­nä­rer och hant­ver­ka­re är fast be­slut­na att slut­fö­ra ar­be­tet han på­bör­ja­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.