Be­läg­ring­en av Je­ru­sa­lem

Från ro­mar­ti­den och fram till i dag har sta­den haft mer än sin be­skär­da del av stri­der och kon­flik­ter.

Spannande historia 2018 - - Innehåll -

Je­ru­sa­lems histo­ria vitt­nar om mer än 20 be­läg­ring­ar. Den är en av de älds­ta stä­der­na i värl­den och har ge­nom­levt ro­mar­ti­dens in­bör­des­krig, kors­tåg och stän­di­ga stri­dig­he­ter än­da in i mo­dern tid.

Sär­skilt hårt drab­ba­des Je­ru­sa­lem då ro­mar­na öde­la­de sta­den år 70. Ju­dar­na gjor­de upp­ror mot den ro­mers­ka oc­ku­pa­tions­mak­ten år 66 e.kr. och gjor­de Je­ru­sa­lem till cent­rum för re­vol­ten. Kej­sar Vespa­si­an be­ord­ra­de då ge­ne­ral Ti­tus att le­da en här för att ta till­ba­ka Je­ru­sa­lem. Ro­mar­na an­vän­de mur­bräc­kor, ka­ta­pul­ter och be­läg­rings­torn för att för­stö­ra mu­rar­na och de stal he­li­ga re­li­ker från sta­dens tem­pel. Ti­tus tri­umf­bå­ge i Rom upp­för­des för att fi­ra se­gern.

Men mest kän­da av al­la Je­ru­sa­lems stri­dig­he­ter är än­då kors­tå­gen. Vid det förs­ta kors­tå­get, som star­ta­de 1095, er­öv­ra­des sta­den 1099 av en kris­ten ar­mé som be­stod av 12 000 fotsol­da­ter och 1 500 ryt­ta­re. De an­vän­de be­läg­rings­torn och -ste­gar för att slå ner för­sva­ret hos en av sin tids bäst skyd­da­de stor­stä­der.

Se­gern led­de till ett motan­grepp 1187 från Sa­la­din från Ayyu­bid-dy­nastin. Sta­den, som nu var un­der kris­tet her­ra­väl­de, för­sva­ra­des av Ba­li­an av Ibe­lin. Först för­sök­te Sa­la­din för­hand­la fram en fred­lig ka­pi­tu­la­tion, men när det av­vi­sa­des på­bör­ja­de han be­läg­ring­en av Je­ru­sa­lem.

Han kon­cen­tre­ra­de angreppet på Da­vid­s­tor­net och Da­mas­kuspor­ten men möt­te stort mot­stånd. Då flyt­ta­de trup­per­na angreppet mot Ol­je­ber­get, som in­te ha­de nå­gon port. Det var ett stra­te­giskt genidrag. Pre­cis när det krist­na över­ta­get ver­ka­de sva­ja er­bjöd Ba­li­an en för­hand­lings­lös­ning vil­ket Sa­la­din till slut gick med på.

Se­na­re, 1189, vid det tred­je kors­tå­get, för­sök­te Ri­kard Le­jon­hjär­ta och Philip II att åter­er­öv­ra Je­ru­sa­lem, men miss­lyc­ka­des.

Näs­ta sto­ra be­läg­ring äg­de rum fle­ra år­hund­ra­den se­na­re, 1917 un­der förs­ta världs­kri­get. I ett slag mel­lan den brit­tis­ka ar­mén och det os­mans­ka im­pe­ri­et föll sta­den i hän­der­na på de al­li­e­ra­de. Sta­den för­blev un­der brit­tiskt her­ra­väl­de fram till 1948, då kri­get mel­lan Is­ra­el och arab­sta­ter­na de­la­de Je­ru­sa­lem mel­lan Is­ra­el och Jor­da­ni­en. De föl­jan­de de­cen­ni­er­na har präg­lats av åter­kom­man­de in­ter­na kon­flik­ter.

Se hur sta­den be­läg­ra­des un­der det förs­ta kors­tå­get 1099.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.