Car­diff Cast­le

Wa­les mest be­röm­da fäst­ning ser ut som om den är häm­tad di­rekt ur en sa­ga.

Spannande historia 2018 - - Innehåll -

Prydd med om­sorgs­fullt ut­for­ma­de skulp­tu­rer, över­bygg­da gång­vä­gar och med ett prakt­fullt klock­torn som re­ser sig över res­ten av fäst­ning­en, är Car­diff Cast­le näs­tan för pam­pigt för att det ska va­ra sant.

Nor­man­der­na bygg­de fäst­ning­en över ru­i­ner­na ef­ter ett ro­merskt fort nå­gon gång ef­ter 1081, un­der er­öv­ring­en av Wa­les. De föl­jan­de år­hund­ra­de­na blev Car­diff Cast­le ut­byggt, och sär­skilt i bör­jan av 1400-ta­let då bor­gen ut­for­ma­des. På 1700-ta­let för­skö­na­des bor­gen med en ge­or­gisk herr­gård.

1848 ärv­de John Pa­trick Crichton-stu­art Car­diff Cast­le. Han var den tred­je mar­ki­sen av Bu­te och in­te äld­re än sex må­na­der gam­mal vid till­fäl­let. Det led­de till att fäst­ning­ens histo­ria snart skul­le ta en ovän­tad vänd­ning. ”Konst är min lyx”, skrev Bu­te se­na­re. ”Jag har en stor käns­la för konst och ar­ke­o­lo­gi och lyck­ligt­vis me­del att nju­ta av bäg­ge.”

Utrus­tad med fa­derns för­mö­gen­het och en eklek­tisk käns­la för histo­ria, re­li­gi­on, konst, lit­te­ra­tur och till och med det oc­kul­ta bör­ja­de Bu­te byg­ga om Car­diff Cast­le till­sam­mans med sin vän ar­ki­tek­ten och de­sig­nern Wil­li­am Bur­ges. Till­sam­mans ut­for­ma­de de Car­diff Cast­le så att fäst­ning­ens ut­se­en­de stäm­de med de­ras fö­re­ställ­ning om hur en me­del­tids­borg bor­de se ut. För­änd­ring­ar­na i in­te­ri­ö­ren in­klu­de­ra­de blyglas, ut­ma­nan­de sni­de­ri­er, gu­dom­li­ga sta­ty­er och välv­da tak. De överskug­ga­de de ur­sprung­li­ga bygg­na­der­na full­stän­digt ge­nom att pla­ce­ra Bu­tes nya lä­gen­het i ett 40 me­ter högt klock­torn, prytt med sym­bo­ler från zo­dia­ken.

Ty­värr dog Bur­ges 1881, in­nan hans hit­tills fi­nas­te ar­be­te var fär­digt. Det ara­bis­ka rum­met kun­de få vem som helst att tap­pa an­dan. Det var in­spi­re­rat av hans re­sor till Si­ci­li­en och Tur­ki­et. Bu­te hyl­la­de sin ”själs­frän­de” ge­nom att skä­ra ut bå­de hans och sitt eget i namn mar­mor. Des­sa ut­skär­ning­ar kan stor­ög­da be­sö­ka­re be­skå­da än i dag i det sa­go­li­ka Car­diff Cast­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.