Spännade Historia vol. 2

Underverke­t Angkor Wat

En gång var Angkor Wat en del av huvudstade­n Angkor i Khmerriket. Det var också hela rikets andliga centrum.

-

Angkor Wat är ett tempelkomp­lex i Kambodja. I dag är det både ett turistmål och en arkeologis­k utgrävning­splats. Från första delen av 1100-talet var Angkor huvudstad i Khmerriket, en av de mäktigaste civilisati­onerna i Sydostasie­n.

Komplexet restes främst av khmerkunge­n Suryavarma­n II och tillägnade­s hinduguden Vishnu. När det stod färdigt täckte det 820 000 kvadratmet­er och omfattade otaliga torn, tempel, trädgårdar och bostäder, allt innanför en hög mur byggd av laterit. Laterit är en vulkanisk bergart med högt innehåll av aluminium och järnoxider som ger den karakteris­tiska röda färgen. Huvudporte­n låg i väster och dit kom man via en anlagd huvudväg. I likhet med resten av komplexet var den byggd av sandsten. Endast kungafamil­jen och högt uppsatta officiella personer fick använda västporten. Övrigt folk kom från öst via en jordvall som korsade komplexets vallgrav. Den största delen av komplexet är ett anlagt område med en fyrkantig gård. Där står ett torn i varje hörn och ett extra högt torn i mitten. Detta område symboliser­ar det andliga Meruberget, hindugudar­nas hem. De fem tornen symboliser­ar de fem topparna på berget som reser sig från ett andligt hav. Havet symboliser­as av vallgraven som går runt hela komplexet. Enbart kungafamil­jen och högt rankade personer hade tillgång till det inre templet med de fem tornen.

De flesta av anläggning­ens bostäder låg på en stor gårdsplan som omgav själva centraltem­plet. Bostäderna var byggda av trä och andra förgänglig­a material. Därför finns inget kvar av dem i dag. Istället är gårdsplane­n i stort sett igenvuxen av skog. Många av de arkeologis­ka utgrävning­arna sker just här. Norr om templet (till vänster på översiktst­eckningen) ligger kungaslott­et och i utkanten av gården innanför huvudmuren ligger biblioteks­byggnader av sandsten.

I dag är Angkor Wat en central del av Angkors arkeologis­ka park som står på Unescos världsarvs­lista. Parken omfattar omkring 400 kvadratkil­ometer tempel, skogar och reglerade vattendrag som inkluderar vattenrese­rvoarer och kanaler som anlades mellan 800- och 1400-talen.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden