Inu­ti en Hu­ey

Ta en titt på en av värl­dens mest all­si­di­ga och sär­präg­la­de flyg­far­kos­ter.

Spannande historia 2018 - - Innehåll -

Bland de mest iko­nis­ka flyg­far­kos­ter­na från USA:S ope­ra­tio­ner i Vi­et­nam är den multi­funk­tio­nel­la he­li­kop­tern Bell UH-1 Iro­quo­is, mer känd som Hu­ey. Med sin flex­ib­la kon­struk­tion an­vän­des den för en rad oli­ka än­da­mål – snabb trupp­trans­port, am­bu­lans­tjänst, fly­gun­der­stöd och trans­port av för­nö­den­he­ter. I Vi­et­nam kun­de de ame­ri­kans­ka styr­kor­na slå till djupt in­ne i fi­en­dens ter­ri­to­ri­um med hjälp av Hu­ey­er, som ha­de en ef­fek­tiv räck­vidd på uppe­mot 510 kilo­me­ter. Fall­skärms­hop­pa­re an­vän­des säl­lan un­der kri­get, mest på grund av ris­ker­na med att släp­pa ner sol­da­ter över den tä­ta djung­eln. Där­e­mot an­vän­de man he­li­kopt­rar för att pla­ce­ra ut styr­kor i utvalda glän­tor.

Un­der sla­get vid Ia Drang 1965 an­vän­des Hu­ey­er för att släp­pa av ame­ri­kans­ka trup­per in­om Vi­etcongs ter­ri­to­ri­um, men på grund av det sto­ra an­ta­let sol­da­ter som kräv­des i operationen var he­li­kopt­rar­na tvung­na att fly­ga fle­ra tu­rer mel­lan land­nings­zo­nen och ba­sen. När sla­get var igång an­vän­des många av dem till för­nö­den­hets- och am­bu­lansupp­drag ef­ter hand som för­lus­ter­na steg och am­mu­ni­tio­nen si­na­de.

Helip­kop­ter­krop­pens all­si­dig­het, dess bre­da öpp­ning­ar och sto­ra, fla­ta bot­ten gjor­de den ide­a­lisk för att trans­por­te­ra an­ting­en så­ra­de sol­da­ter el­ler lå­dor med för­nö­den­he­ter.

Det var emel­ler­tid många Hu­ey­er som var ut­rus­ta­de med få el­ler inga va­pen vil­ket gjor­de dem till lät­ta mål för Vi­etcongs jakt­plan. Över tu­sen he­li­kopt­rar för­lo­ra­des un­der kri­get, an­ting­en vid olyc­kor el­ler ge­nom fi­en­dens at­tac­ker – trots att många av ma­ski­ner­na var för­sed­da med va­pen. Skyt­tar­na vid öpp­ning­ar­na var ut­rus­ta­de med an­ting­en kar­bi­ner el­ler ma­sking­e­vär som var pla­ce­ra­de i lastut­rym­met, re­do att för­sva­ra Hu­ey­en el­ler trup­per­na på mar­ken. Se­na­re ver­sio­ner av Hu­eyn ut­rus­ta­des dess­utom med 30 mmkulspru­tor och till och med mis­sil­bat­te­ri­er så att de kun­de an­gri­pa mål på mar­ken.

Un­der årens lopp till­ver­ka­des över 16 000 Bell UH-1, med 7 000 i ak­tiv tjänst un­der pe­ri­o­den 1955–1976. De an­vänds värl­den runt än i dag av mi­li­tä­ra och ci­vi­la or­ga­ni­sa­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.