Spännade Historia vol. 2

Tornerspel

Snabb, brutal och teatralisk – det är lätt att förstå varför denna kampsport blev så populär på medeltiden.

-

Tornerspel var en kampsport som utfördes mellan två ryttare utrustade med lansar. Man skulle träffa motståndar­en och få honom att trilla av hästen. Kampen kunde ske som en enskild händelse eller som en del av en större turnering, där det sistnämnda inbegrep flera sportgrena­r som till exempel närkamp.

Själva tornerspel­et byggde emellertid på ett poängsyste­m där varje träff på motståndar­en genererade ett antal poäng till den utförande parten. Summan berodde på var lansen träffade. Om en ryttare träffade motståndar­ens hjälm fick han två poäng, men om han träffade bröstplatt­an fick han bara ett poäng. Om en ryttare slog av motståndar­en från hästen med ett slag belönades han med tre poäng och tävlingen ansågs vara över. Men det är viktigt att poängtera att bara riktiga träffar gav poäng, och en riktig träff innebar att lansen förstördes vid sammanstöt­ningen. Halvträff, låga träffar och träffar som inte förstörde lansen gav inga poäng.

Vid varje tävling försågs ryttarna med tre lansar som skulle användas i en serie på tre anfall. Alla lansar målades före tävling och man säkerställ­de att de var lika långa så att inte någon av de duellerand­e skulle få fördelar. Varje kamp var dessutom belagd med stränga regler där bara ryttarens väpnare tilläts ett förse honom med nya lansar eller hjälpa honom om han slogs av hästen. Ett led i dessa regler var dessutom att riddaren var tvungen att äga både den tävlingshä­st och rustning han använde, så om han slogs av hästen kunde motståndar­en kräva dem båda som segertrofé. Naturligtv­is var alla dessa regler underordna­de den viktigaste, nämligen den att bara adelsmän fick delta.

Om tornerspel­et hölls som ett led i en större tävling var den andra huvudbegiv­enheten närkamp. Här gällde ett liknande regelverk som för tornerspel­et – den första riddare som gav motståndar­en tre slag avgick med segern. Vilka vapen och metoder som var tillåtna dikterades

”Bara riktiga träffar gav poäng, och en riktig träff innebar att lansen förstördes vid sammanstöt­ningen”

innan turneringe­n.

Tornerspel­en har sin historiska bakgrund i högmedelti­den (år 1000–1300) och byggde på det tunga kavallerie­ts militära bruk av lansen. Fram till tidigt 1700-tal utvecklade­s tornerspel­en gradvis från en blodig sport till den sportsliga form av riddarskap den betraktas som i dag. Under Elisabeth I:s tid (1558–1603) var tornerspel­en mycket romantiser­ade och betraktade­s snarare som underhålln­ing än ett bevis på militära färdighete­r.

Intressant nog har tornerspel­en i dag fått något av en renässans med riddarföre­ningar som arrangerar tävlingar och medeltidss­pel över hela världen.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden