Tor­ner­spel

Snabb, bru­tal och te­a­tra­lisk – det är lätt att för­stå var­för den­na kamp­sport blev så po­pu­lär på me­del­ti­den.

Spannande historia 2018 - - Innehåll -

Tor­ner­spel var en kamp­sport som ut­för­des mel­lan två ryt­ta­re ut­rus­ta­de med lan­sar. Man skul­le träf­fa mot­stån­da­ren och få ho­nom att tril­la av häs­ten. Kam­pen kun­de ske som en en­skild hän­del­se el­ler som en del av en stör­re tur­ne­ring, där det sist­nämn­da in­be­grep fle­ra sport­gre­nar som till ex­em­pel när­kamp.

Själ­va tor­ner­spe­let bygg­de emel­ler­tid på ett po­äng­sy­stem där var­je träff på mot­stån­da­ren ge­ne­re­ra­de ett an­tal po­äng till den ut­fö­ran­de par­ten. Sum­man be­rod­de på var lan­sen träf­fa­de. Om en ryt­ta­re träf­fa­de mot­stån­da­rens hjälm fick han två po­äng, men om han träf­fa­de bröst­plat­tan fick han ba­ra ett po­äng. Om en ryt­ta­re slog av mot­stån­da­ren från häs­ten med ett slag be­lö­na­des han med tre po­äng och täv­ling­en an­sågs va­ra över. Men det är vik­tigt att po­äng­te­ra att ba­ra rik­ti­ga träf­far gav po­äng, och en rik­tig träff in­ne­bar att lan­sen för­stör­des vid sam­man­stöt­ning­en. Halv­träff, lå­ga träf­far och träf­far som in­te för­stör­de lan­sen gav inga po­äng.

Vid var­je täv­ling för­sågs ryt­tar­na med tre lan­sar som skul­le an­vän­das i en se­rie på tre an­fall. Al­la lan­sar må­la­des fö­re täv­ling och man sä­ker­ställ­de att de var li­ka långa så att in­te nå­gon av de du­el­le­ran­de skul­le få för­de­lar. Var­je kamp var dess­utom be­lagd med stränga reg­ler där ba­ra ryt­ta­rens väp­na­re tilläts ett för­se ho­nom med nya lan­sar el­ler hjäl­pa ho­nom om han slogs av häs­ten. Ett led i des­sa reg­ler var dess­utom att rid­da­ren var tvung­en att äga bå­de den täv­lings­häst och rust­ning han an­vän­de, så om han slogs av häs­ten kun­de mot­stån­da­ren krä­va dem bå­da som se­ger­trofé. Na­tur­ligt­vis var al­la des­sa reg­ler un­der­ord­na­de den vik­ti­gas­te, näm­li­gen den att ba­ra adels­män fick del­ta.

Om tor­ner­spe­let hölls som ett led i en stör­re täv­ling var den and­ra hu­vud­be­gi­ven­he­ten när­kamp. Här gäll­de ett lik­nan­de re­gel­verk som för tor­ner­spe­let – den förs­ta rid­da­re som gav mot­stån­da­ren tre slag av­gick med se­gern. Vil­ka va­pen och me­to­der som var tillåt­na dik­te­ra­des

”Ba­ra rik­ti­ga träf­far gav po­äng, och en rik­tig träff in­ne­bar att lan­sen för­stör­des vid sam­man­stöt­ning­en”

in­nan tur­ne­ring­en.

Tor­ner­spe­len har sin hi­sto­ris­ka bak­grund i hög­me­del­ti­den (år 1000–1300) och bygg­de på det tunga ka­val­le­ri­ets mi­li­tä­ra bruk av lan­sen. Fram till ti­digt 1700-tal ut­veck­la­des tor­ner­spe­len grad­vis från en blo­dig sport till den sports­li­ga form av rid­dar­skap den be­trak­tas som i dag. Un­der Eli­sa­beth I:s tid (1558–1603) var tor­ner­spe­len myc­ket ro­man­ti­se­ra­de och be­trak­ta­des sna­ra­re som un­der­håll­ning än ett be­vis på mi­li­tä­ra fär­dig­he­ter.

In­tres­sant nog har tor­ner­spe­len i dag fått nå­got av en re­näs­sans med rid­dar­för­e­ning­ar som ar­ran­ge­rar täv­ling­ar och me­del­tids­spel över he­la värl­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.