Sher­man­strids­vag­nar

Så blev den be­röm­da strids­vag­nen le­dan­de bland de al­li­e­ra­des krigsmaskiner un­der and­ra världs­kri­get.

Spannande historia 2018 - - Innehåll -

Förs­ta gång­en strids­vs­gnar an­vän­des var vid Som­me un­der förs­ta världs­kri­get. Se­dan dess har be­pans­ra­de for­don bli­vit en vik­tig del av krig­fö­ring­en, men det var in­te för­rän un­der and­ra världs­kri­get de fick sitt verk­li­ga ge­nom­slag. De al­li­e­ra­des all­ra vik­ti­gas­te strids­vagn var Sher­man.

Den het­te M4 Me­dium, men fick sitt till­tals­namn ef­ter Wil­li­am Tecum­seh Sher­man som var nord­stats­ge­ne­ral un­der det ame­ri­kans­ka in­bör­des­kri­get. Den er­sat­te M3-vag­nen som var en stor del av det ame­ri­kans­ka Lend-le­a­se-av­ta­let mel­lan ame­ri­ka­ner­na och de al­li­e­ra­de. Den an­vän­des för förs­ta gång­en 1942 av brit­ter­na som stred mot tys­ka Pan­zer III och Pan­zer IV i Nord­af­ri­ka.

Sher­man­vag­nen bygg­des för has­tig­het och ma­növre­rings­för­må­ga. Den ha­de tun­na­re pan­sar och var säm­re utrus­tad än de tys­ka mot­stån­dar­na. När tys­kar­na kom med Ti­ger och Pant­her var den myc­ket un­der­läg­sen. Där­för ut­veck­la­des nya ver­sio­ner som het­te Fi­re­fly, Jum­bo och Ea­sy Eight. Hu­vud­tak­ti­ken var att vag­nar­na skul­le av­fy­ra en pan­sar­ge­nom­träng­an­de gra­nat som fick fi­en­dens vagn att fat­ta eld. Det var all­tid många Sher­man­vag­nar på slag­fäl­tet, och de job­ba­de i team med M10-som var en pansar­värns­ka­non­vagn. Sher­man an­vän­des bå­de i Afri­ka, Frank­ri­ke och i stri­der i Ita­li­en. Vis­sa ver­sio­ner ha­de eld­kas­ta­re, mis­sil­bat­te­ri­er el­ler schakt­blad. Det fanns ock­så en am­fi­bi­e­mo­dell som an­vän­des un­der D-da­gen.

Sher­man­vag­nen an­vän­des myc­ket även ef­ter and­ra världs­kri­get då den var so­lid, på­lit­lig och bil­lig i drift. Många län­der, ex­em­pel­vis Austra­li­en, Bra­si­li­en och Egyp­ten, har an­vänt Sher­man­vag­nen med stor fram­gång.

”Den fick sitt till­tals­namn ef­ter Wil­li­am Tecum­seh Sher­man som var nord­stats­ge­ne­ral un­der det ame­ri­kans­ka in­bör­des­kri­get”

Viss­te du att ... Det D bygg­des fler än tio oli­ka ver­sio­ner av Sher­man­strids­vag­nar­na.

Vi tit­tar när­ma­re på en Sher­man­strids­vagn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.