Vad är ett pansar­tåg?

Järn­vä­gen var en del av 1800- och 1900-ta­lens krig­fö­ring.

Spannande historia 2018 - - Innehåll -

Ut­veck­ling­en av järn­vä­gen på 1800-ta­let för­änd­ra­de sam­ti­dens krig­fö­ring. Ar­mén blev be­ro­en­de av järn­vä­gen vid mo­bi­li­se­ring och för trans­port av för­nö­den­he­ter. Den an­vän­des till ut­pla­ce­ring av trup­per och for­don vid front­lin­jen och till att för­se dem med krigs­ma­te­ri­el, me­di­cin och an­nan ut­rust­ning. Järn­vä­gen blev cen­tral i krigs­in­sat­sen och den mås­te där­för skyd­das.

De förs­ta im­pro­vi­se­rat be­pans­ra­de tå­gen togs i bruk 1848 av Ös­ter­ri­ke-ung­erns ar­mé som var tvung­na att slå ner de re­vo­lu­tio­ner som ut­bröt i kej­sar­dö­met. Näs­tan två de­cen­ni­er se­na­re vi­sa­de järn­vä­gen sin stra­te­gis­ka styr­ka i det ame­ri­kans­ka in­bör­des­kri­get från 1861 till 1865, då pansar­tåg skyd­da­de de uni­ons­kon­trol­le­ra­de järn­vägs­lin­jer­na i Bal­ti­mo­re mot syd­sta­ter­nas sa­bo­tö­rer.

I ju­ni 1862 be­ord­ra­de syd­sta­ter­nas ge­ne­ral Lee att en ka­non skul­le mon­te­ras på en järn­vägs­vagn – det blev en kick­start på ut­veck­ling­en av be­pans­ra­de tåg. De var in­te ba­ra ett me­del för att skyd­da järn­vä­gen, ut­an även ett of­fen­sivt va­pen som snabbt kun­de ta sig till fron­ten och släp­pa lös ett kraf­tigt ar­til­le­ri­bom­bar­de­mang.

Det var i vid­öpp­na land­skap som pansar­tå­gen verk­li­gen kom till sin rätt. Det brit­tis­ka im­pe­ri­et an­vän­de dem för att skyd­da si­na om­fat­tan­de in­tres­sen. På den ti­den gäll­de det bland an­nat Egyp­ten (1882), Su­dan (1885) och In­di­en (1886 och dess­utom Syd­af­ri­ka un­der bo­er­kri­get (1899–1902). In­nan det förs­ta världs­kri­get an­såg Stor­bri­tan­ni­en och de­ras al­li­e­ra­de på kon­ti­nen­ten att pansar­tåg fun­ge­ra­de bäst mot ir­re­gul­jä­ra styr­kor som dem de ha­de mött un­der si­na ko­lo­ni­kam­pan­jer och att de var för sår­ba­ra i bruk mot pro­fes­sio­nel­la ar­mé­er.

Även om vis­sa mo­del­ler var i tjänst på väst­fron­ten, så var det på öst­fron­ten pansar­tå­gen spe­la­de en av­gö­ran­de roll på grund av då­lig in­fra­struk­tur och det rys­ka im­pe­ri­ets enor­ma av­stånd. Sov­je­tu­ni­o­nen ärv­de den fö­re­gå­en­de re­gi­mens en­tu­si­asm för spår­bu­ren när­kamp och tå­gen var ett in­slag i det rysk in­bör­des­kri­get (1917–1921), det polsk-sov­je­tis­ka kri­get (1919–1921) och på öst­fron­ten un­der and­ra världs­kri­get (1939–1945) där de an­vän­des bå­de som front­lin­jear­til­le­ri och luft­värns­ka­no­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.