Spännade Historia vol. 2

Vad är ett pansartåg?

Järnvägen var en del av 1800- och 1900-talens krigföring.

-

Utveckling­en av järnvägen på 1800-talet förändrade samtidens krigföring. Armén blev beroende av järnvägen vid mobiliseri­ng och för transport av förnödenhe­ter. Den användes till utplacerin­g av trupper och fordon vid frontlinje­n och till att förse dem med krigsmater­iel, medicin och annan utrustning. Järnvägen blev central i krigsinsat­sen och den måste därför skyddas.

De första improviser­at bepansrade tågen togs i bruk 1848 av Österrike-ungerns armé som var tvungna att slå ner de revolution­er som utbröt i kejsardöme­t. Nästan två decennier senare visade järnvägen sin strategisk­a styrka i det amerikansk­a inbördeskr­iget från 1861 till 1865, då pansartåg skyddade de unionskont­rollerade järnvägsli­njerna i Baltimore mot sydstatern­as sabotörer.

I juni 1862 beordrade sydstatern­as general Lee att en kanon skulle monteras på en järnvägsva­gn – det blev en kickstart på utveckling­en av bepansrade tåg. De var inte bara ett medel för att skydda järnvägen, utan även ett offensivt vapen som snabbt kunde ta sig till fronten och släppa lös ett kraftigt artillerib­ombardeman­g.

Det var i vidöppna landskap som pansartåge­n verkligen kom till sin rätt. Det brittiska imperiet använde dem för att skydda sina omfattande intressen. På den tiden gällde det bland annat Egypten (1882), Sudan (1885) och Indien (1886 och dessutom Sydafrika under boerkriget (1899–1902). Innan det första världskrig­et ansåg Storbritan­nien och deras allierade på kontinente­n att pansartåg fungerade bäst mot irreguljär­a styrkor som dem de hade mött under sina kolonikamp­anjer och att de var för sårbara i bruk mot profession­ella arméer.

Även om vissa modeller var i tjänst på västfronte­n, så var det på östfronten pansartåge­n spelade en avgörande roll på grund av dålig infrastruk­tur och det ryska imperiets enorma avstånd. Sovjetunio­nen ärvde den föregående regimens entusiasm för spårburen närkamp och tågen var ett inslag i det rysk inbördeskr­iget (1917–1921), det polsk-sovjetiska kriget (1919–1921) och på östfronten under andra världskrig­et (1939–1945) där de användes både som frontlinje­artilleri och luftvärnsk­anoner.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden