FEM FAK­TA

OM TOR­NER­SPEL

Spannande historia 2018 - - Vapen Och Krig -

1 Tor­ner­spe­lens fa­ror

Hög­me­del­ti­dens riddartur­ne­ring­ar var av­se­värt hår­da­re och far­li­ga­re än de mer rid­der­li­ga till­ställ­ning­ar­na un­der sen­me­del­ti­den.

2 En frå­ga om ära

Från 1390-ta­let var tor­ner­spe­lens stri­der of­tast ic­ke­död­li­ga upp­gö­rel­ser. Det för­vän­ta­des att för­lo­ra­ren gav upp mot den seg­ran­de mot­stån­da­ren.

3 Mer än själ­va stri­den

Även om hu­vud­hän­del­sen vid var­je tur­ne­ring var själ­va stri­den, hölls fle­ra mind­re täv­ling­ar – till ex­em­pel när­kamp där den förs­te som fick in tre träf­far vann.

4 Ety­mo­lo­gi

”Jous­ting”, det eng­els­ka ut­tryc­ket för tor­ner­spel, an­tas kom­ma från det det gam­mel– frans­ka ”jos­ter” som kom­mer från det sen­la­tins­ka ”iux­ta­re”. Det be­ty­der ”när­ma sig/mö­ta”.

5 Trub­bigt våld

Tor­ner­spe­lens lan­sar till­ver­ka­des of­ta av träsla­get ask. De var in­te för­sed­da med spet­si­ga järn- el­ler stå­län­dar ut­an var sna­ra­re trub­bi­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.