Qin­sol­dat

CIR­KA 476–206 F.KR. Be­römt slag ... QINS FÖRENINGSK­RIG 236–221 F.KR. R.

Spännade Historia vol. 2 - - De Gamla Kulturerna -

Kri­gar­na som stred hän­syns­löst för att ena Ki­na

Qin­dy­nastin var en pe­ri­od av kraf­tig ut­veck­ling i Ki­na. Den nya kej­sa­ren Qin Shi Hu­ang­di gjor­de en rad om­fat­tan­de för­änd­ring­ar som ena­de lan­det och mo­der­ni­se­ra­de mi­li­tä­ren. Ki­nas förs­ta pro­fes­sio­nel­la och värn­plik­ti­ga här bil­da­des och be­man­na­des med im­po­ne­ran­de sol­da­ter un­der led­ning av skick­li­ga ge­ne­ra­ler. Qin­sol­da­ter­na an­vän­de någ­ra av den ti­dens mest avan­ce­ra­de va­pen, från vas­sa järns­värd till kraf­ti­ga arm­borst.

Som an­grepps­in­fan­te­ri på slag­fäl­tet stöt­ta­des de av tyng­re be­väp­na­de fotsol­da­ter och ka­val­le­ri och strids­vag­nar på flan­ker­na. Kri­gar­na till häst an­vän­de en ny upp­fin­ning, stig­by­geln, som gav dem bätt­re ba­lans än fi­en­den. Någ­ra av fi­en­der­na var vär­di­ga mot­stån­da­re, fram­för allt no­ma­dis­ka stam­mar från norr med ri­dan­de båg­skyt­tar. Men Qin­sol­da­ter­na, som drevs av se­ger­vil­ja och lo­ja­li­tet mot kej­sa­ren, käm­pa­de minst li­ka hårt på slag­fäl­tet.

Viss­te du att ... U Un­der Qin­dy­nastin bygg­des den förs­ta ki­ne­sis­ka mu­ren och vägar mel­lan o oli­ka de­lar av lan­det, som ock­så fick en stan­dar­di­se­rad va­lu­ta.

”Qin­sol­da­ter­na drevs av se­ger­lust och lo­ja­li­tet mot kej­sa­ren.”

UTVALDA VA­PEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.