Kors­rid­da­re

1000–1200-TA­LET

Spännade Historia vol. 2 - - De Gamla Kulturerna -

Iför­da skyd­dan­de rust­ning ut­käm­pa­de de väs­ter­länds­ka kors­rid­dar­na he­li­ga krig med på­vens väl­sig­nel­se.

Mel­lan 1096 och 1272 drog sam­man­lagt nio kors­tåg till Det he­li­ga lan­det. Fotsol­da­ter­na i de krist­na hä­rar­na käm­pa­de för att åter­er­öv­ra mus­lim­styr­da stä­der som Je­ru­sa­lem, som de be­trak­ta­de som rätt­mä­tig kris­ten egen­dom. På­ve Ur­ban II tog ini­ti­a­tiv till det förs­ta kors­tå­get och för­säk­ra­de al­la som del­tog att de skul­le få syn­der­nas för­lå­tel­se.

Kors­rid­dar­na bar en vit tu­ni­ka prydd med ett rött kors. Kläd­seln skul­le bå­de gö­ra det möj­ligt att kän­na igen dem som krist­na och skyd­da rust­ning­en mot den ste­kan­de so­len.

Rid­dar­na stred bå­de till häst och till fots ef­tersom her­ra­väl­det över Det he­li­ga lan­det väx­la­de mel­lan kors­fa­rar­na och sa­ra­ce­ner­na. Många blo­di­ga slag ut­käm­pa­des, med enor­ma för­lus­ter på bå­da si­dor. Par­ter­na fort­sat­te dock oför­tru­tet stri­den, uppel­da­de av re­li­giös iver och en orubb­lig tro på att de off­ra­de li­vet i Guds namn.

UTVALDA VA­PEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.