Zu­lu­kri­ga­re

FÖ­RE KOLONSIERI­NGEN–1800-TA­LET

Spännade Historia vol. 2 - - De Gamla Kulturerna -

Män­nen som ut­ma­na­de de eu­ro­pe­is­ka im­pe­ri­a­lis­ter­na pe­ri­a­lis­ter­na

Zu­lu­er­na var in­de­la­de i re­ge­men­ten, ge­men­ten, så kal­la­de ibut­ho, med hund­ra­tals ra­tals el­ler tu­sen­tals kri­ga­re. Störs­ta de­len av styr­kan be­stod av unga, ogif­ta män, och för att för­länga tjänst­gö­rings­ti­den fick de of­tast in­te gif­ta sig för­rän i 35-års­ål­dern. En zu­lu­kri­ga­re som gif­te sig kun­de näm­li­gen läm­na a ibut­hon och då för­vän­ta­des han in­te stri­da da an­nat än när det var krig.

Sköl­dar­na de­la­des ba­ra ut i krigs­tid och fick in­te bä­ras när det var fred. Skä­let var att man vil­le för­hind­ra in­bör­des­krig. es­krig. Yng­re re­ge­men­ten ha­de of­tast mör­ka­re sköl­dar, me­dan de mer er­far­na för­sva­ra­de rsva­ra­de sig med sköl­dar i en lju­sa­re ton. Själ­va äl­va sköl­den an­vän­des till att slå om­kull ll fi­en­den in­nan man stack ho­nom med ett kort t spjut. Fär­ger­na skul­le hjäl­pa zu­lu­le­dar­na att iden­ti­fi­e­ra de oli­ka en­he­ter­na på slag­fäl­tet. tet. De ha­de ing­en be­red­skaps­här och zu­lu­kri­gar­na igar­na res­te hem till fa­mil­jen mel­lan kon­flik­ter­na. na.

Hä­ren ha­de ing­et pro­vi­ant­sy­stem, ant­sy­stem, ut­an lev­de ba­ra av det na­tu­ren gav. Det gjor­de ope­ra­tio­ner­na kor­ta, men of­ta av­gö­ran­de. Zu­lu­er­na kun­de sin egen ter­räng bätt­re än nå­gon och de­ras bak­hållsan­grepp an­grepp var där­för myc­ket ef­fek­ti­va. Mo­det de vi­sa­de i strid gjor­de dem i stånd att be­seg­ra seg­ra ri­va­li­se­ran­de stam­mar, och de var hår­da a mot­stån­da­re för de in­va­de­ran­de eu­ro­pé­er­na. na.

UTVALDA VA­PENBe­röm­da slag ... SLA­GET VID ISANDLWANA 1879, SLA­GET VID RORKE’S DRIFT 1879

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.