De dö­das bok

Spännade Historia vol. 2 - - De Gamla Kulturerna -

Med så många de­mo­ner, mons­ter och port­vak­ter att han­te­ra i döds­ri­ket kun­de det un­der­lät­ta med en be­svär­jel­se el­ler två. De dö­das bok var en be­grav­nings­text som an­vän­des från bör­jan av Nya ri­ket (om­kring 1550 f.kr.). Den in­ne­höll form­ler som skul­le hjäl­pa sjä­lar på re­san till li­vet ef­ter dö­den. Det var ba­ra de ri­ka som ha­de ett ex­em­plar, ef­tersom den mås­te spe­ci­al­be­stäl­las och skrevs och il­lu­stre­ra­des av många skri­va­re. Boken pla­ce­ra­des se­dan i den dö­das kis­ta el­ler gravkammar­e, och ut­drag ur tex­ten skrevs på väg­gar, sar­ko­fa­ger och amu­let­ter som pla­ce­ra­des till­sam­mans med mu­mi­en. Var­je for­mel ha­de sitt syf­te. Vis­sa hjälp­te den dö­da att iden­ti­fi­e­ra de oli­ka gu­dar­na, me­dan and­ra skyd­da­de mot onds­ka el­ler gav dem kon­troll över värl­den runt om­kring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.