Re­san till li­vet ef­ter dö­den

Att säk­ra sig en plats i him­len var lät­ta­re sagt än gjort.

Spännade Historia vol. 2 - - De Gamla Kulturerna -

Var­ken dy­ra gravkammar­e el­ler form­ler var nå­gon ga­ran­ti för en plats i li­vet ef­ter det­ta. Först mås­te sjä­len över­vin­na al­la de­mo­ner och and­ra hin­der i döds­ri­ket. Se­dan ställ­des den in­för rät­ta av gu­dar­na i ce­re­mo­nin där hjär­tat väg­des. En­dast de vär­di­gas­te sjä­lar­na kun­de fort­sät­ta till ett evigt, lyck­ligt liv på vass­fäl­ten.

De gam­la egyp­ti­er­na trod­de att den dö­das själ läm­na­de krop­pen och steg ner i un­der­jor­den (Du­at). Där mås­te den pas­se­ra 12 por­tar som al­la vak­ta­des av var sin gu­dom som sjä­len mås­te kän­na igen och kun­na namn­ge. Det lå­ter kanske in­te så svårt, men där fanns även mons­ter, de­mo­ner och eld­sjö­ar som mås­te be­käm­pas. I De dö­das bok fanns en lis­ta med troll­form­ler som kun­de hjäl­pa sjä­len att över­vin­na des­sa hin­der. Om den lyc­ka­des kun­de sjä­len pas­se­ra in i do­mens sal, där den skul­le vi­sa sin vär­dig­het in­för 42 gu­dar. De dö­das bok kun­de ock­så hjäl­pa sjä­len att sva­ra rätt på frå­gor­na och få pas­se­ra.

Där­ef­ter fick sjä­len fort­sät­ta till ce­re­mo­nin där hjär­tat väg­des. Den över­va­ka­des av Osi­ris, den högs­ta gu­den i un­der­jor­den. Egyp­ti­er­na trod­de att hjär­tat re­gi­stre­ra­de al­la hand­ling­ar som nå­gon ut­för­de un­der sitt liv. Ge­nom att hjär­tat väg­des på en ba­lansvåg, med en fjä­der från gu­din­nan Maat i den and­ra våg­skå­len, av­gjor­des hur mo­ra­liskt den dö­da hand­lat.

Om våg­skå­lar­na var i ba­lans häl­sa­de Osi­ris sjä­len väl­kom­men in i näs­ta liv. Var hjär­tat där­e­mot tyng­re än fjä­dern kas­ta­des det till den kvinn­li­ga kro­ko­dil­de­mo­nen Amu­ut. Då kas­ta­des sjä­len in i mörk­ret, dömd till en evigt rast­lös till­va­ro.

De dö­da kun­de all­tid sät­ta sitt hopp till De dö­das bok, för en upp­läs­ning av for­mel 30B kun­de hind­ra hjär­tat från att av­slö­ja sitt mör­ka för­flut­na.

De som ha­de tu­ren att säk­ra sig en plats i li­vet ef­ter dö­den fick upp­le­va de stor­slag­na fäl­ten i den egyp­tis­ka ver­sio­nen av pa­ra­di­set. Här fick de en egen jord­lott där de kun­de od­la grö­dor med hjälp av shab­ti­er­na de be­gravts med och se fram emot ett liv i evig fred.

Viss­te du att ... t två Tu­tank­ha­mons T död­föd­da tvil­ling­dött­rar. gravkammar­e in­ne­hål­ler ock­så mu­mi­er­na av hans

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.