Luft­skru­ven

En am­bi­tiös flyg­ma­skin som in­spi­re­ra­de den mo­der­na he­li­kop­tern. SKUL­LE DEN HA FUN­GE­RAT?

Spännade Historia vol. 2 - - Historiens Hjältar -

FLYG­MA­SKI­NER

Le­o­nar­do da Vin­ci dröm­de om an­ord­ning­ar som kun­de gö­ra män­ni­skan i stånd att svä­va ge­nom luf­ten.

”På den ti­den fanns det ty­värr inga ma­te­ri­al som var till­räck­ligt kraf­ti­ga och lät­ta för att få ma­ski­nen att fun­ge­ra.”

Skis­ser i da Vin­cis an­teck­nings­bok från cir­ka 1489 vi­sar en spi­ral­for­mad an­ord­ning som kun­de sti­ga till vä­ders. Den drevs tro­li­gen med ma­nu­el­la ve­var som drogs av fy­ra män­ni­skor, och an­teck­ning­ar­na ty­der på att luft­skru­ven skul­le sti­ga upp i luf­ten när den ro­te­ra­de snabbt runt en ax­el i mit­ten. Da Vin­ci an­såg att luf­ten kun­de pressas sam­man, och pre­cis som en skruv kun­de bor­ras ner i mar­ken skul­le ma­ski­nen ”bor­ra” sig ge­nom luf­ten ovan­för och sti­ga från mar­ken.

På den ti­den fanns det ty­värr inga ma­te­ri­al som var till­räck­ligt kraf­ti­ga och lät­ta för att få ma­ski­nen att fun­ge­ra. Den skul­le in­te hel­ler ha kla­rat att fly­ga sär­skilt länge, ef­tersom den in­te skul­le ha haft nå­got att pres­sa sig mot för att snur­ra när den väl var i luf­ten. Ma­ski­nen skul­le för­mod­li­gen ald­rig ha lyc­kats lyf­ta från mar­ken, men med sin upp­fin­nings­ri­ka luft­skruv var da Vin­ci först med att ut­fors­ka möj­lig­he­ten att fly­ga med hjälp av en ro­te­ran­de spi­ral. Även om den lik­na­de en he­li­kop­ter­pro­to­typ skul­le da Vin­cis upp­fin­ning in­te ha kun­nat lyf­ta från mar­ken, bland an­nat för att den var så tung i för­hål­lan­de till lyft­kraf­ten.

Platt­form

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.