Sol­temp­let

Spännade Historia vol. 2 - - Byggnader, Platser & Landmärken -

In­ka be­ty­der ”so­lens barn”. Sol­temp­let kal­las för To­re­on och är byggt i en ka­rak­te­ris­tisk halv­cir­kel-form. Det är byggt på en na­tur­lig klip­pa, och ste­nar­na är nog­grannt an­pas­sa­de till ber­get. Un­der temp­let finns en hå­lig­het som Bing­ham me­na­de mås­te ha va­rit en kung­lig gravkammar­e. Man har in­te fun­nit någ­ra läm­ning­ar i kam­ma­ren.

Fönst­ret på bil­den är rik­tat mot sol­upp­gång­en vid vin­ter­sol­stån­det i ju­ni och släp­per in ljus till al­ta­ret. Ett föns­ter i väg­gen till vänster är rik­tat mot Ple­ja­der­na.

Al­ter­na­tiv väg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.