Hur bygg­des ka­te­dra­len?

Spännade Historia vol. 2 - - Byggnader, Platser & Landmärken -

Ar­be­tet med att re­stau­re­ra Va­si­lij­ka­te­dra­len un­der mit­ten av 1950-ta­let av­slö­ja­de en trästom­me på en grund­mur av gra­nit. Det ty­der på att det först sat­tes upp en stom­me som där­ef­ter kläd­des med röd te­gel­sten. Ti­di­ga­re bygg­des kyr­kor­na i Moskva ute­slu­tan­de av vir­ke från gran el­ler tall, träslag som fanns i sto­ra mäng­der i Ryss­land.

Röd te­gel­sten var ett re­la­tivt nytt bygg­ma­te­ri­al och an­vän­des först till att byg­ga väg­gar­na i Kreml 1485 – 70 år in­nan ar­be­tet med Va­si­lij­ka­te­dra­len över hu­vud ta­get på­bör­ja­des. Det är den­na te­gel­sten som gör att ka­te­dra­len har hållt sig så bra un­der så lång tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.