Krig­se­le­fan­ter i Eu­ro­pa

Spännade Historia vol. 2 - - Vapen Och Krig -

Han ha­de re­dan mött det per­sis­ka ri­kets krig­se­le­fan­ter, men det var först när den gre­kis­ke krigs­her­ren Alex­an­der den sto­re möt­te kung Po­rus av Paura­va i Nor­din­di­en och hans ar­mé som han blev verk­ligt im­po­ne­rad över dju­ren. Då sat­te han ihop sin egen kår med ele­fan­ter. Ge­nom Alex­an­der och hans ef­ter­föl­ja­re spred sig bru­ket av krig­se­le­fan­ter tvärs över Mel­la­nöstern och Gre­kland och vi­da­re till stor­mak­ter­na i Rom och Kar­ta­go. Des­sa sta­ter var tvung­na att för­li­ta sig på al­li­e­ra­de el­ler va­sall­sta­ter i In­di­en och Afri­ka för att få till­gång till ele­fan­ter. Vi vet att minst en ele­fant an­vän­des av Ju­li­us Cae­sar un­der hans ex­pe­di­tion till Stor­bri­tan­ni­en år 54 f.kr. Fle­ra ele­fan­ter skep­pa­des över för att slå ner ett upp­ror år 43, och den kar­ta­gis­ka ge­ne­ra­len Han­ni­bal Bar­kas ge­nom­för­de ju sin be­röm­da marsch över de snö­kläd­da Py­rené­er­na och Al­per­na från Spa­ni­en till Nor­di­ta­li­en år 218 f.kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.