Rid­da­rens rust­ning

Spännade Historia vol. 2 - - Vapen Och Krig -

Att bli träf­fad av en lans kan jäm­fö­ras med att bli sla­gen med en släg­ga. Det tving­a­de rid­dar­na att för­stär­ka rust­ning­en för att und­vi­ka ska­dor och i värs­ta fall dö­den.

Viss­te du att? Tor­ner­spe­len upp­hör­de i Frank­ri­ke ef­ter att kung Hen­rik II blev död­ligt så­rad i en tur­ne­ring år 1559.

Gor­get t En gor­get var en stål­kra­ge fram­ta­gen för att skyd­da rid­da­rens dda­rens hals. Den sat­tes in i rust­ning­en en un­der bröst- och rygg­plat­tor­na och be­stod d of­ta av vink­la­de stål­plat­tor i la­ger. Be­sa­gew w På grund av det be­grän­sa­de be­ho­vet av rör­lig­het vid kamp­på kamp på häst­ryg­gen kun­de rid­dar­ne of­ta fäs­ta äs­ta be­sa­gews (små, , run­da sköl­dar) på rust­ning­en. tning­en. De ut­veck­la­des för att ge ex­tra skydd vid le­der­na. na. I arm­hålor­na fanns anns öpp­ning­ar i rust­ning­en st­ning­en som gjor­de rid­da­ren da­ren ut­satt. Lans­fäs­te En unik an­pass­ning till en stan­dar­drust­ning var lans­hål­la­ren. Den var pla­ce­rad ne­dan­för hög­ra ar­mens pa­uldron. Stål­kro­ken fäs­tes äs­tes vid bröst­plat­tan n och hjälp­te till att hål­la lan­sen an­sen upp­rätt vid an­fall så att stö­tar­na kun­de nde ut­fö­ras med stör­re pre­ci­sion. Hands­ke För att du­el­lan­ten skul­le få bäs­ta möj­li­ga grepp runt lan­sen ut­veck­la­des spe­ci­el­la tur­ne­rings­hands­kar. Till det­ta an­vän­des en tysk va­ri­ant (Al­main). Den be­stod av över­lap­pan­de skikt av stål­plat­tor och för­stärk­ta knog- och fing­er­topps­skydd. Handsken täck­te ba­ra han­dens över­si­da så att själ­va hand­fla­tan kun­de an­vän­das till grep­pet. Hjälm Ef­tersom bon bonuspo­äng de­la­des ut vid hu­vud­träff hu var hjäl­mar­na fö för­stärk­ta för att ge bättr bätt­re skydd. Man an­vän­de tä täck­ta och stäng­da hjäl­mar hjäl som dess­utom var va skarpt vink­la­de och för­sed­da me­dett med ett le­datvi le­dat vi­sir. På så vis kun­de den Seg­ran­de rid­da­ren vi­sa sig för publi­ken ef­ter av­slu­tad kamp. Pa­uldron På grund av den sto­ra ris­ken att bli träf­fad på ax­eln för­stärk­tes förs även rust­ning­en rust­ning­ens pa­uldro­ner (ax­el­skydd) be be­tyd­ligt. Man an­vän­de ett tjoc­ka­re, räff­lat stål, of­ta med ett ytt­re la­ger som var sär­skilt ut­veck­la ut­veck­lat för att av­le­da lans­stö­tar. Cui­rass Det här är rust­ning­ens bröst- och rygg­plat­tor. Cui­ras­sen var en av nyc­kel­kom­po­nen­ter­na i var­je tor­ner­spels­rust­ning. Bröst­plat­tan var of­ta kraf­tigt vinklad ut från mit­ten för att avvär­ja träf­far från lan­sen. Sa­ba­ton Sa­ba­to Sa­ba­ton var den del av rust­nin rust­ning­en som täck­te rid­da­rens fot. De till­ver­ka­des van­li­gen av järn­plat­tor jär i skikt. For­men va­rie va­ri­e­ra­de be­ro­en­de på ti tids­pe­ri­o­den och du du­el­lan­tens klass. Med­lemm Med­lem­mar ur höga­deln kun­de an­vän­da långa, ko­nis­ka sa­ba­to­ner sa me­dan van­ligt ade adels­folk ba­ra fick bä­ra kor­ta va­ri­an­ter med platt ovan­si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.