Ny­he­ter från forsk­ning­en

Ben­pro­ver har gett oss ny kun­skap.

Spännade Historia vol. 2 - - Innehåll -

Mo­der­na un­der­sök­ning­ar av väv­nads­pro­ver har gett oss in­blick i hur li­vet såg ut för ett djur som har va­rit utro­tat se­dan 1600-ta­let. Ge­nom att un­der­sö­ka 22 ben och väga in vä­der­för­hål­lan­de­na kring få­gelns ha­bi­tat på Mau­ri­ti­us har fors­kar­na kun­nat vi­sa hur ar­ten lev­de må­nad för må­nad. Ske­let­tet ut­veck­la­des lång­sam­ma­re un­der som­ma­rens cyk­lon­sä­song och vec­kor­na när­mast ef­ter det, då man an­tar att få­geln fäll­de si­na fjäd­rar. Tack va­re des­sa fynd har man kon­sta­te­rat att au­gusti var par­nings­tid, att äg­gen kläck­tes om vå­ren och att som­ma­ren var en tid då fåg­lar­na käm­pa­de för att över­le­va i de krä­van­de för­hål­lan­de­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.