Le­o­nar­do da Vin­ci

Den mång­kun­ni­ga re­näs­sans­man­nen var så myc­ket mer än en konst­när. Han upp­fann även ett enormt an­tal fan­tas­tis­ka ma­ski­ner.

Spännade Historia vol. 2 - - Innehåll -

Le­o­nar­do di ser Pi­e­ro da Vin­ci har kom­mit mit att bli sin­ne­bil­den för re­näs­sans­män­ni­skan. Han var be­römd för si­na mål­ning­ar, men da Vin­ci var ock­så en be­gå­vad ad ve­ten­skaps­man och in­gen­jör. Hans an­teck­nings­böc­ker vi­sar att han, för­u­tom be­röm­da tav­lor som Natt­var­den och Mo­na Li­sa, även gjor­de en lång rad un­der­sök­ning­ar och ob­ser­va­tio­ner in­om en mängd oli­ka om­rå­den, n, från ana­to­mi och ast­ro­no­mi till pa­le­on­to­lo­gi och fi­lo­so­fi.

Re­näs­san­sen (”pånytt­fö­del­sen”) var en epok ok som präg­la­des av kul­tu­rell för­ny­el­se och som m av­lös­te me­del­ti­den i slu­tet av 1300-ta­let i Ita­li­en. Da Vin­ci föd­des 1452 i en värld som var mer öp­pen för nya idéer. Ett år ef­ter hans s fö­del­se er­öv­ra­des det östro­mers­ka ri­kets hu­vud­stad By­sans (nu­va­ran­de Istan­bul) av os­ma­ner­na. Be­gå­va­de ve­ten­skaps­män och konst­nä­rer över­gav det krigs­här­ja­de Bospo­ren en och sök­te trygg­het i de ita­li­ens­ka stats­sta­ter­na, na, och lan­det blev ett kun­skaps­cent­rum. Florens ns var en av de stä­der där många lär­da slog sig ner.

Här upp­munt­ra­des forsk­ning och upp­finn- ing­ar av den sty­ran­de Me­di­ci­fa­mil­jen, som vil­ligt fi­nan­si­e­ra­de kun­skapscen­ter över he­la sta­den. Det ut­lös­te en in­tel­lek­tu­ell och kul­tu­rell re­vo­lu­tion. Nya tek­nis­ka och ve­ten­skap­li­ga idéer spreds tack va­re den ny­li­gen upp­fun­na tryck­pres­sen, och Eu­ro­pa bör­ja­de ta till sig det aka­de­mis­ka tan­ke­god­set från den mus­lims­ka värl­den. Tro­li­gen på­ver­ka­des da Vin­ci av upp­fin­ning­ar och verk som ut­veck­lats av and­ra re­näs­sans­män, som Ma­ri­a­no di Jaco­po (även känd som Tac­co­la) och Filip­po Bru­nel­le­schi. Han fö­re­språ­ka­de en re­näs­sans­hu­ma­nism som upp­munt­ra­de lä­ran­de och var in­rik­tad på kri­tiskt tän­kan­de, nå­got å t som hd ha­de l le­gat t i t trä­da äd un­der d me­del­ti­den.

Mål­ning­ar­na är da Vin­cis mest be­röm­da verk, men han var ock­så en be­gå­vad in­gen­jör och upp­fin­na­re. Hans hand­skriv­na an­teck­ning­ar, som åter­upp­täck­tes på 1800-ta­let, in­ne­hål­ler skis­ser till en rad an­ord­ning­ar, från strids­vag­nar till flyg­plan. In­spi­ra­tio­nen var häm­tad från klas­sis­ka fö­re­mål och ob­ser­va­tio­ner av na­tu­ren. Ett sköld­pad­de­skal gav ho­nom till ex­em­pel idén till pansar­vag­nen, me­dan ob­ser­va­tio­ner av fåg­lar, flad­der­möss, flyg­fisk och till och med väx­ter in­spi­re­ra­de ho­nom att kon­stru­e­ra oli­ka flyg­ma­ski­ner.

H Hans idéer idé var am­bi­tiö­sa, bi­tiö men db de bygg­de d på å lo­gis­ka ut­räk­ning­ar som ba­se­ra­des på ve­ten­skap­li­ga te­o­ri­er och ma­te­ma­tis­ka prin­ci­per. De fles­ta kon­struk­tio­ner­na bygg­des ald­rig på grund av då­ti­dens tek­nis­ka be­gräns­ning­ar. Även om många av da Vin­cis ma­nu­skript oav­sikt­ligt för­störts ef­ter hans död, har över 5 000 si­dor med an­teck­ning­ar be­va­rats. De ger oss in­blick i tan­ke­gång­ar­na hos en man som var långt fö­re sin tid. Le­o­nar­do da Vin­ci dog för näs­tan 500 år se­dan, men ar­vet från hans kre­a­ti­vi­tet och in­no­va­tion le­ver vi­da­re.

”Mål­ning­ar­na är da Vin­cis mest be­röm­da verk, men han var ock­så en kre­a­tiv och be­gå­vad in­gen­jör och upp­fin­na­re.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.