Ban­bry­tan­de

Det förs­ta kom­plet­ta fos­si­let av en fly­göd­la.

Spännade Historia vol. 2 - - Historiens Hjältar -

Ma­ry An­nings fynd av fly­göd­lan Di­morp­ho­don macro­nyx var en vänd­punkt. . För förs­ta gång­en ha­de man ett kon­kret be­vis på att det ha­de fun­nits oli­ka sor­ters fly­gan­de rep­ti­ler un­der för­hi­sto­risk tid. Ar­ten lev­de för 200 mil­jo­ner år se­dan och ha­de kor­ta­re ving­ar och stör­re hu­vud än de e ar­ter som hit­tats i Tyskland. Det in­tak­ta ske­let­tet gav fors­kar­na ett fy­siskt ex­em­plar ar de kun­de stu­de­ra. Hon fann ock­så ett fos­sil il som vi­sa­de län­ken mel­lan roc­kor och ha­jar r fle­ra de­cen­ni­er in­nan Dar­wins bok Ar­ter­nas s upp­komst pub­li­ce­ra­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.