POLSK PENGACIRKUS Svens­kar­na som Vm-kva­lar

Speedwaybibeln - - Krönika Holm -

Vm-fö­rar­na tjä­nar sto­ra peng­ar på li­ga­mat­cher­na i Sve­ri­ge och fram­för allt Po­len, där det in­te är ovan­ligt med er­sätt­ning­ar på 10 000 kro­nor per ­in­körd po­äng och mil­jon­be­lopp i så kal­la­de sig­ning fe­es.

Där­e­mot har de in­te myc­ket pris­peng­ar att häm­ta i VM­se­ri­en. Ef­ter var­je Grand Prix­del­täv­ling be­ta­lar FIM ut to­talt 84 500 dol­lar, mot­sva­ran­de 720 000 kro­nor. Se­g­ra­ren får drygt 102 000, två­an 75 000, tre­an 61 000, fy­ran 53 000 kro­nor och num­mer 16 29 000 kro­nor.

Fred­rik Lind­gren är en­sam svensk i årets Grand Prix-se­rie, men ­för­hopp­nings­vis blir det fler näs­ta år. Sve­ri­ge har till­de­lats sex plat­ser i VMkva­let och för­bunds­kap­ten Mor­gan An­ders­son ger föl­jan­de fö­ra­re chan­sen:

19 maj, Zar­no­vica, Slo­va­ki­en: Antonio Lindbäck.

19 maj, Slang­e­rup, Dan­mark: Kim Nils­son, Jacob Thors­sell.

19 maj, Lo­ni­go, Ita­li­en: Andre­as Jons­son, Linus Sundström.

21 maj, Abens­berg, Tyskland: Pe­ter Ljung. Pon­tus Asp­gren och To­mas H. Jonasson har ut­setts till re­ser­ver. Må­let för svens­kar­na är Grand Prix Chal­lenge, som av­görs i tys­ka Lands­hut den 28 ju­li. De tre främs­ta ­fö­rar­na i den täv­ling­en får kö­ra i Vm-se­ri­en 2019.

Där­e­mot av­görs ing­et lag-vm i år. Täv­ling­en ­er­sätts med par-vm, som in­te har av­gjorts se­dan 1998. Syf­tet med ”Speed­ way of Na­tions” är att fler län­der ska kun­na del­ta och att an­ta­let fö­ra­re ban­tas ner från fy­ra till två or­di­na­rie plus en U21-re­serv.

För Sve­ri­ges del in­leds täv­ling­en i Bel­le Vue den 5 ju­ni, då Eng­land, Tjec­ki­en, Frank­ri­ke, Ita­li­en, Austra­li­en och Fin­land står för mot­stån­det. De tre bäs­ta la­gen går vi­da­re till fi­na­len, som av­görs i Wroclaw den 8–9 ju­ni. To­talt 15 län­der med­ver­kar och Po­len är di­rekt­kva­li­fi­ce­rat till fi­na­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.