FÖR­KLA­RING­EN: DÄR­FÖR HE­TER ELITSERIEKLUBBARNA SOM DE GÖR

Speedwaybibeln - - Krönika Holm -

DAC­KAR­NA Från: Må­lil­la. Bil­dad: 1929.

n Nam­net Dac­kar­na – ef­ter bon­de­le­da­ren Nils Dac­ke – togs 1950, men om­fat­ta­de då in­te ba­ra Må­lilla­för­e­ning­en ut­an även sam­ar­bets­klub­bar­na i Väx­jö, Vim­mer­by och Näs­sjö. Ti­di­ga­re täv­la­de de­ras ­ge­men­sam­ma lag un­der nam­net Små­län­ning­ar­na. Spon­sor­peng­ar fick klub­ben att un­der en ti­o­års­pe­ri­od by­ta namn till Team Svelux och Luxo Stars, men i folk­mun har la­get all­tid he­tat Dac­kar­na.

IN­DI­A­NER­NA Från:kum­la.bil­dad:1936.

n Ba­kom nam­net döl­jer sig Sven Lind­holm. ”Sme-svens” sig­num var de in­di­an­fjäd­rar han må­lat på sin hjälm. När han, som täv­la­de för Kum­la mo­torsport­klubb, i slu­tet av 1940-ta­let vann ett heat i en täv­ling på Pam­pas i Stock­holm ut­brast spea­kern: ”Det var den där ­in­dia­nen från Kum­la som seg­ra­de.” Res­ten är histo­ria. Al­ter­na­ti­vet som dis­ku­te­ra­des: Sko­ma­kar­na. Klubb­mär­ket är tro­ligt­vis häm­tat från mo­tor­cy­keln In­di­an. Det of­fi­ci­el­la klubb­nam­net är Kum­la In­dia­ner­na, men det är un­ge­fär som att be pols­ka spee­dayfans sä­ga For­bet Wlok­ni­arz Cze­stocho­wa.

LE­JO­NEN Från:gisla­ved.bil­dad:1929.

n I bör­jan av 1960-ta­let fö­reslog Hans-erik Hell­strand, från Jön­kö­ping, att Gisla­veds­klub­ben skul­le star­ta ett speed­way­lag. Han nöj­de sig in­te med det ut­an bi­drog dess­utom med ett tänk­bart namn: Små­lands Le­jon. Hell­strand in­spi­re­ra­des av le­jo­net i Små­lands land­skaps­va­pen och Wem­bley Lions, som do­mi­ne­ra­de spor­ten på 1950-ta­let. La­get täv­la­de ock­så som Små­lands Le­jon i re­serv­lags­se­ri­en 1963, men re­dan året där­på – ef­ter öns­ke­mål från Mo­tor­cy­kel­för­bun­det – kor­ta­des nam­net till Le­jo­nen. Det små­länds­ka le­jo­net in­går även i lagsym­bo­len.

MA­SAR­NA Från:avesta.bil­dad:1937.

n A-la­get het­te, pre­cis som klub­ben, Fol­ka­re MK fram till mit­ten av 1960-ta­let. Pro­ble­met var att ing­en ut­om­stå­en­de nämn­de la­get vid dess rät­ta namn. Al­la pra­ta­de om ma­sar­na från Avesta och till slut tog klubbled­ning­en fas­ta på det. Kul­tur­knut­ten Ot­to Walldén, en av klub­bens eldsjä­lar, må­la­de ma­sen som i dag har bli­vit en sym­bol för he­la för­e­ning­en. In­spi­ra­tio­nen häm­ta­de han från Mats Er­son i ”Him­la­spe­let”. Or­det mas kom­mer just från nam­net Mats. Avesta lig­ger i det som kal­las Fol­ka­re­byg­den.

ROS­PIG­GAR­NA Från: Hall­sta­vik. Bil­dad: 1930.

n Ros­pig­gar­na he­ter Ros­pig­gar­na ef­tersom Hall­sta­vik lig­ger i Rosla­gen. Det är in­te krång­li­ga­re än så. Var­för la­get fram till 1978 gick ­un­der nam­net Stjär­nor­na – ett lag med sam­ma namn har fun­nits i Dan­de­ryd – har ock­så sin för­kla­ring. Til­ly Käll­man, en av klub­bens sex grun­da­re, döp­te­1930 klub­ben till MK Ori­on. Det var ett för­nuf­tigt val. Med tanke­på la­gets fram­gång­ar i spor­ten är det ing­en över­drift att kal­la Ros­pigg­ar­nas lag­fo­to för stjärn­bild.

SME­DER­NA Frå­neskilstu­na.bil­dad:1951.

n För­e­ning­en har sitt sä­te i Eskilstu­na. Smeds­tan, allt­så. Se­dan star­ten 1951 har speed­way­la­get kal­lats för Sme­der­na, som är en ­klas­si­ker in­om Speedway­­sve­ri­ge. Sme­der­na är så väl för­ank­rat i Eskilstu­na med om­nejd att även and­ra id­rotts­klub­bar, bland an­nat IFK Eskilstu­na, har bu­rit sam­ma smek­namn.

VET­LAN­DA Från:vet­lan­da.bil­dad:1946.

n Små­län­ning­ar­na tog ti­di­ga­re nytt namn ef­ter sin hu­vud­spon­sor, VMS Elit och har ti­di­ga­re he­tat Vet­lan­da MS. Nu­me­ra är nam­net Vet­lan­da men un­der må­na år var för­e­ning­en känd som Njudung­ar­na. Det var un­der det nam­net klub­ben blev svens­ka mäs­ta­re 1976. ­Vet­lan­da lig­ger i det som kal­las Njudungs­byg­den. ­Re­dan un­der ­vi­kin­ga­ti­den bildades folk­lan­det Njudung. 1985 var det sis­ta året som A-la­get het­te ­Njudung­ar­na.

VÄS­TER­VIK Från: Väs­ter­vik. Bil­dad: 1966.

n I mit­ten av 1500-ta­let, ef­ter Dac­ke­fej­den, star­ta­de Gustav Va­sa ett stort skepps­varv i Väs­ter­vik. Speed­way­vän­ner­na min­des det när de skul­le namn­ge sitt A-lag. Skep­par­na de­bu­te­ra­de i se­ri­e­sam­man­hang 1966 och byt­te namn ef­ter 1992 års sä­song, ef­tersom bå­de spon­so­rer och kom­mu­nen vil­le gö­ra ­re­klam för orts­nam­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.