”DET VO­RE KUL OM ÄN­NU FLER TJE­JER VÅ­GA­DE TA STEGET”

Kvin­na och speed­way­le­da­re – Em­ma Asplund Nyrén väg­rar ta nå­gon skit

Speedwaybibeln - - Krönika Holm - Text & fo­to: Ste­fan Holm

HALL­STA­VIK. 2018 gör kvin­nor­na in­tåg i elit­speed­way­en.

Em­ma Asplund Nyrén ska le­da Nor­ra speed­way­al­li­an­sen i all­svens­kan. Kränk­ning­ar och sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er har in­te fått 28-åring­en att ge upp sin le­dar­gär­ning.

– Det är en mans­do­mi­ne­rad värld så det gäl­ler att tro på sig själv och kun­na sä­ga ifrån.

Se­dan be­gyn­nel­sen har svensk speedway va­rit en sport för män, styrd av män. En­dast ett få­tal kvin­nor har täv­lat och haft le­dan­de rol­ler. I årets all­svens­ka blir det änd­ring på det. Em­ma Asplund Nyrén är ut­sedd till lag­le­da­re i Nor­ra speed­way­al­li­an­sen, som kom­mer att kö­ra si­na hem­ma­mat­cher i Hall­sta­vik, Avesta, Eskilstu­na och Kum­la, och Ul­ri­kaKarls­son ska as­si­ste­ra Ste­fan Ben­nesved i mot­stån­dar­la­get Näs­sjö.

– Det vo­re kul om än­nu fler tje­jer vå­ga­de ta kli­vet. Det här är jät­te­ro­ligt, men jag bör­jar bli väl­digt ner­vös, sä­ger Em­ma Asplund Nyrén.

Hon bor i Her­räng ut­an­för Hall­sta­vik, ­job­bar som vård­bi­trä­de på ett äldre­bo­en­de i trak­ten och har all­tid brun­nit för speed­way­en. Bå­de hon och intresset föd­des i Norr­kö­ping, så Em­ma Asplund Nyrén ha­de snart hit­tat till Kråkvi­lan.

– Där har jag sprung­it om­kring se­dan jag bar blö­ja. Först och främst är jag varg, be­rät­tar hon.

Fo­to­in­tres­set blev en le­dar­roll

2012 bör­ja­de Em­ma Asplund Nyrén en­ga­ge­ra sig i för­e­ning­en i rol­len som speed­way­fo­to­graf. Hon för­såg fö­ra­re med foton till hem­si­dor och ­so­ci­a­la me­di­er och hjälp­te ­ma­ga­si­net Speedway Ra­cing med bil­der från Varg­ar­nas hem­ma­mat­cher.

Två år se­na­re tog hon näs­ta steg och blev lag­le­da­re för klub­bens knat­te­lag. Em­ma gjor­de­ett så bra jobb att hon blev ut­sedd till årets lag­le­da­re och fick ta över di­vi­sion 1la­get. Se­dan dess har hon fort­satt att job­ba i speed­way­ens tjänst, men det har in­te ­va­rit nå­gon pro­blem­fri till­va­ro. Em­ma Asplund Nyrén be­rät­tar att hon har fått ­li­da på grund av sitt kön.

– Man får ta emot gans­ka myc­ket. Allt från fö­ra­re till ban­per­so­nal kan ha en gans­ka ­då­lig at­ti­tyd. Folk und­rar hur jag kan ve­ta nå­got när jag in­te har kört speedway själv. Speed­way­en är väl­digt mans­do­mi­ne­rad, men jag sak­nar in­te kom­pe­tens. Jag ska kun­na re­gel­bo­ken och job­ba ut­i­från den, sä­ger Em­ma Asplund Nyrén.

Po­li­san­mäl­de tra­kas­se­ri­er­na

Un­der si­na år i Var­gar­na blev hon även sex­u­ellt tra­kas­se­rad. Det som bör­ja­de med ett text­med­de­lan­de slu­ta­de med en po­li­san­mä­lan.

– Det är det värs­ta jag har upp­levt, men för ett par år se­dan ha­de jag en stal­ker via speed­way­en. Mitt num­mer stod på Varg­ar­nas hem­ si­da och jag bör­ja­de få kons­ti­ga sms. Först bryd­de jag mig in­te om det men när jag fick sms på täv­ling­ar från sam­ma ore­gi­stre­ra­de num­mer bör­ja­de det kän­nas olus­tigt. Jag vet fort­fa­ran­de in­te vem han är, men det var ­up­pen­bart att han viss­te pre­cis vad jag höll på med så han mås­te ha va­rit på plats. Det var sex­u­ellt, och så­dant får jag mö­ta gans­ka myc­ket från fö­ra­re och me­ka­ni­ker. Det är ­trå­kigt, men det finns där. Det är vik­tigt att or­ka stå på sig och kun­na sä­ga ifrån.

”Lär mig nya sa­ker he­la ti­den”

Un­der mat­cher­na i all­svens­kan kom­mer Em­ma Asplund Nyrén, som an­sva­rar för lagut­tag­ning­en och job­bet i de­pån, att stöt­tas av lag­le­dar­na i al­li­ansklub­bar­na Ros­pig­gar­na, Ma­sar­na, In­di­a­ner­na och Sme­der­na. Hon är in­ne på sin tred­je sä­song i Ros­pig­gar­na, där hon job­bar nä­ra sport­che­fen Mi­kael Teurn­berg.

– Bå­de han och klub­ben tror på mig. Det är jät­te­kul och jag lär mig nya sa­ker he­la ti­den, sä­ger hon.

Vad ser du för för­de­lar med kvinn­li­ga ­le­da­re in­om speed­way­en?

– Vi tje­jer är pe­da­go­gis­ka på ett an­nat sätt och har mer för­stå­el­se för käns­lor. Vi tän­ker in­te ba­ra på spor­ten ut­an allt run­tikring. I ett lag blev jag ef­ter ett tag kal­lad höns­mam­ma. Ha, ha, ha.

Vill du i fram­ti­den ta yt­ter­li­ga­re ett steg och le­da ett elit­se­ri­e­lag?

– Det är oklart, men jag tror att det blir på li­te för hög och se­ri­ös ni­vå. Det är in­te rik­tigt min grej. Jag vill ha kvar den fa­mil­jä­ra käns­lan. Sam­man­håll­ning­en är vik­tig. Jag vill att al­la ska bry sig om varand­ra även om vi är kon­kur­ren­ter, sä­ger Em­ma Asplund Nyrén.

Man får ta emot rätt myc­ket, många har då­lig at­ti­tyd – det är vik­tigt att stå på sig

Namn: Em­ma ­Asplund Nyrén. Ål­der: 28 år. Bor: Her­räng ­ut­an­för Hall­sta­vik. Yr­ke: Vård­bi­trä­de. Klub­bar som ­le­da­re: Var­gar­na, Ros­pig­gar­na. ARBETARSOM VÅRD­BI­TRÄ­DE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.