STÄNGD LI­GA

... och tre and­ra nya reg­ler

Speedwaybibeln - - Krönika Holm -

LI­GAN STÄNGS

4 2018–2020 kom­mer ing­et lag åka ur elit­se­ri­en på sports­li­ga grun­der. Där­e­mot kan an­ta­let lag ut­ö­kas om en all­svensk klubb, oav­sett ta­bell­pla­ce­ring, an­sö­ker om upp­flytt­ning och har eko­no­mis­ka för­ut­sätt­ning­ar att kö­ra i elit­se­ri­en.

RESERVHEAT STRYKS

4 Körsche­mat änd­ras ge­nom att ett av ­re­serv­hea­ten (heat 11) stryks och er­sätts med yt­ter­li­ga­re ett no­mi­ne­rings­heat (14). Heat 15 blir som ti­di­ga­re en upp­gö­rel­se mel­lan de två po­äng­mäs­sigt bäs­ta fö­rar­na i re­spek­ti­ve lag. Till heat 14 ut­ser re­spek­ti­ve lag­le­da­re två av de öv­ri­ga fö­rar­na, re­ser­ver­na in­räk­na­de.

GÄSTFÖRARKONTRAKT

4 Inga gäst­fö­ra­re tillåts. Ti­di­ga­re har ­fö­ra­re skri­vits i all­svens­ka klub­bar och kört i elit­se­ri­en på gästförarkontrakt. Be­slu­tet ska ge fler ta­lang­er chan­sen i all­svens­kan.

TRUP­PER­NAS UTFORMNING

4 Ti­di­ga­re tilläts sju fö­ra­re plus två gäst­fö­ra­re med ett in­gångs­snitt över 0,500. I år är det åt­ta fö­ra­re som gäl­ler. An­ta­let 0,500-fö­ra­re är där­e­mot obe­grän­sat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.