SPIONER & HEM­LI­GA KRIG

Spioner & hemliga krig - - INNEHÅLL -

För var­je krig som ut­käm­pas öp­pet finns det ett an­nat krig som ut­käm­pas minst li­ka out­trött­ligt men i det för­dol­da. I Spioner och hem­li­ga krig kan du lä­sa om hem­li­ga operationer bland de al­li­e­ra­de, om proxy­krig – bå­de i av­lägs­na om­rå­den och runt om­kring oss – och om ope­ra­tion­er­na som myn­dig­he­ter­na helst vill hem­ligs­tämp­la för evigt. Här hit­tar du ar­tik­lar om spi­o­ne­ri­ets långa histo­ria, om hur or­ga­ni­sa­tio­ner som CIA, MI6 och SAS grun­da­des och om vad de ha­de för upp­drag. Du kan ock­så lä­sa om Ber­lin­bri­ga­den och om agen­ter som har ut­fört otro­li­ga brag­der helt på egen hand, men även om agen­ter som har svi­kit kol­le­ger­na och or­sa­kat smut­si­ga skan­da­ler. Längs vägen får du dess­utom lä­ra dig mer om spi­o­ner­nas hem­li­ga ut­rust­ning: sinn­ri­ka va­pen, av­lyss­nings­tek­nik och oli­ka ko­der som agenterna har an­vänt sig av ge­nom åren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.