SAS – ope­ra­tio­ner­na på D-da­gen

NÄR OPE­RA­TION OVERLORD IN­LED­DES SLÄPP­TES SAS ÖVER FRANKRIKE MED OR­DER OM ATT SKA­PA FÖRVIRRING, FÖR­STÖ­RA TÅGLINJER OCH DÖ­DA TYS­KAR.

Spioner & hemliga krig - - INNEHÅLL - TEXT: GAVIN MORTIMER

När Da­vid Stir­ling i sep­tem­ber 1942 fick lov att ut­ö­ka SAS ut­nämn­de han sin bror Bill till be­fäl­ha­va­re över and­ra re­ge­men­tet. Bill var äldst av fem barn och fy­ra år äld­re än Da­vid. Sys­ko­nen ha­de un­ge­fär sam­ma mi­li­tä­ra bak­grund (Scots Gu­ards kom­man­do­grupp), men de ha­de myc­ket oli­ka per­son­lig­he­ter.

Ant­ho­ny Gre­vil­le-Bell var SAS-of­fi­cer un­der kri­get och kän­de bäg­ge två väl. ”Jag tyck­te myc­ket om Bill. Han var en djup, in­tel­li­gent och be­läst man. Bill var smar­ta­re än Da­vid – Da­vid var mer ka­ris­ma­tisk och fy­sisk än sin sto­re­bror. Dess­utom var han duk­tig på att pra­ta med över­ord­na­de och fick of­ta som han vil­le. Bill var mer still­sam och in­tel­lek­tu­ell, och han var bätt­re på att för­hål­la sig till auk­to­ri­te­ter.”

Trots det­ta var brö­der­na eni­ga om hur SAS skul­le for­me­ras i strid, och ef­ter att Da­vid till­fång­a­togs i ja­nu­a­ri 1943 blev Bill än mer be­slu­ten att föl­ja de rikt­lin­jer hans bror ha­de satt upp när han 1941 pla­ne­ra­de hur spe­ci­al­styr­kor­na skul­le ope­re­ra bakom fi­en­dens lin­jer i norr.

Som­ma­ren 1943 ha­de övers­te­löjt­nant Bill Stir­ling en dis­kus­sion med HQ 15th Ar­my Group om hur 2SAS skul­le an­vän­das i Ita­li­en, men det var ba­ra en för­var­ning om den bitt­ra strid som bröt ut föl­jan­de mars när Supre­me He­a­dquar­ters Al­li­ed Ex­pe­di­tio­na­ry For­ce (SHAEF) la­de fram si­na in­struk­tio­ner för SAS-Bri­ga­den in­för D-da­gen.

SAS-bri­ga­den (som nu be­stod av 1SAS, 2SAS, två frans­ka re­ge­men­ten, 3 & 4, och ett kom­pa­ni bel­gis­ka sol­da­ter) fick i upp­drag att hop­pa fall­skärm över Nor­man­die – mel­lan strän­der­na där bå­tar­na skul­le lan­da och de tys­ka trup­per­na – 36 tim­mar in­nan an­fal­let skul­le in­le­das. De­ras upp­drag var att för­hind­ra tre pan­sar­di­vi­sio­ner med ex­tra sol­da­ter att nå fram till stran­den när in­va­sio­nen in­led­des.

Bill Stir­ling förfärades när han läste in­struk­tio­ner­na. Det var ett självmordsuppdrag, en sorts krig­fö­ring som SAS-sol­da­ter­na in­te var trä­na­de i. Pad­dy May­ne, be­fäl­ha­va­re för 1SAS, de­la­de Stir­lings käns­lor, men den sto­ra ir­län­da­ren var bätt­re på att käm­pa mot fi­en­den än mot si­na över­ord­na­de. ”Pad­dy var vär­de­lös när det gäll­de att pra­ta med hög­re of­fi­ce­ra­re. Om de lyc­ka­des ir­ri­te­ra ho­nom ho­ta­de han ba­ra med att klip­pa till dem”, sa To­ny Gre­vil­le-Bell.

I ett brev til SHAEF ut­tryck­te Stir­ling sitt dju­pa miss­nö­je med in­struk­tio­ner­na och kräv­de att SAS fick ope­re­ra på sam­ma sätt i Frankrike som de ha­de gjort i ök­nen – och ef­ter hans brors prin­ci­per.

In­nan Bill Stir­ling hann skic­ka bre­vet tog emel­ler­tid ge­ne­rallöjt­nant Fre­de­rick ”Boy” Brow­ning or­det på upp­drag av SAS och råd­de stabs­che­fen vid 21 Ar­my Group att släp­pa in SAS-Bri­ga­den läng­re i Frankrike för att kun­na an­gri­pa tys­ka kom­mu­ni­ka­tions­nät och tåglinjer, och för att an­gri­pa för­stärk­ning­ar­na som var på väg till Nor­man­die.

Stir­ling skic­ka­de än­då iväg sitt brev, för han vil­le ut­tryc­ka sin fru­stra­tion över det som han upp­fat­ta­de som de över­ord­na­des kon­ti­nu­er­li­ga miss­upp­fatt­ning om vad SAS egent­li­gen var. Bre­vet ver­ka­de pro­vo­ce­ran­de för många i SHAEF, men Stir­ling stod fast vid sin kri­tik.

Istäl­let sa han upp sig, och be­slu­tet att off­ra sig själv var in­te för­gä­ves. Den 28 maj skic­ka­de 21 Ar­my Group en ny instruktion som skul­le er­sät­ta den de ha­de skic­kat två må­na­der ti­di­ga­re. Nu skul­le SAS-bri­ga­den ut­fö­ra 43 upp­drag i Frankrike, och al­la ut­om ett (Ti­ta­nic, där sex män släpp­tes över Nor­man­die i fall­skärm till­sam­mans med ett an­tal doc­kor för att för­vir­ra tys­kar­na), gick ut på att släp­pa SASen­he­ten långt bakom fi­en­dens lin­jer för att ut­fö­ra sa­bo­tage mot tys­kar­na.

”BILL STIR­LING FÖRFÄRADES NÄR HAN LÄSTE INSTRUKTION­ER­NA. DET VAR ETT SJÄLVMORDSUPPDRAG, EN SORTS KRIG­FÖ­RING SOM SAS-SOL­DA­TER­NA IN­TE VAR TRÄ­NA­DE I.”

När de brit­tis­ka styr­kor­na lan­da­de på strän­der­na i Nor­man­die ha­de SAS re­dan ska­pat ka­os för tys­kar­na på fle­ra plat­ser i Frankrike.

Övers­te­löjt­nant Bri­an Franks er­sat­te Bill Ster­ling som be­fäl­ha­va­re för 2SAS och hop­pa­de se­na­re fall­skärm över Frankrike för att an­slu­ta sig till den olyck­sa­li­ga Ope­ra­tion Loyton. Hö­ger: Pad­dy May­ne var en av SAS ur­sprung­li­ga män och er­sat­te Da­vid Stir­ling som be­fäl­ha­va­re över 1SAS ef­ter att Stir­ling ha­de till­fång­a­ta­gits.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.