CHANAKYAS LÄROBOK

CIRKA 350–275 F.KR., MAURYARIKET

Spioner & hemliga krig - - SPIONERIETS URSPRUNG -

Den in­dis­ke fi­lo­so­fen Chanakya, som hjälp­te den förs­te mau­rya­kej­sa­ren Chan­dragup­ta till mak­ten, gick ett steg läng­re än Sun Tzu. För­u­tom att un­der­stry­ka vik­ten av mi­li­tärt spa­nings­ar­be­te, ar­gu­men­te­ra­de Chanakya i sin lä­ra­bok i stats­konst, Art­hashast­ra, för att värl­dens re­ge­ring­ar bor­de fi­nan­si­e­ra en hem­lig sä­ker­hets­tjänst för att över­va­ka re­le­van­ta ob­jekt. Den­na sä­ker­hets­tjänst skul­le ock­så tes­ta lo­ja­li­te­ten hos si­na stats­­tjäns­te­män, av­slö­ja kon­spi­ra­tio­ner och gö­ra sig kvitt fi­en­der som in­te kun­de ut­ma­nas öp­pet. Chanakya an­såg även att spioner skul­le an­vän­das för att över­va­ka fi­en­de­sta­ter och desta­bi­li­se­ra dem om det var nöd­vän­digt. I sin lärobok tog han dess­utom upp bru­ket av kod­ord, ett be­lö­nings­sy­stem al­la spioner bor­de ha nyt­ta av och vil­ka slags män­ni­skor som var lämp­li­ga att re­kry­te­ra (bland an­nat ast­ro­lo­ger, lä­ka­re och pro­sti­tu­e­ra­de).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.