DJINGIS KHANS HEM­LI­GA AGEN­TER

1206–1227, MONGOLVÄLDET

Spioner & hemliga krig - - SPIONERIETS URSPRUNG -

Djingis khan och hans mon­go­lis­ka armé har of­ta be­skri­vits som op­por­tu­nis­tis­ka bar­ba­rer som of­ta an­föll ut­an för­var­ning. San­ning­en är att des­sa över­rask­nings­an­fall var nog­grant pla­ne­ra­de ba­se­ra­de på upp­lys­ning­ar från spioner som fanns i fi­en­dens ter­ri­to­ri­um. Hem­li­ga agen­ter upp­träd­de of­ta som han­dels­re­san­de el­ler bud­bä­ra­re. De till­bring­a­de fle­ra må­na­der med att kart­läg­ga fi­en­dens in­fra­struk­tur. De be­rät­ta­de se­dan var det lö­na­de sig att slå till för den mon­go­lis­ka ar­mén och vil­ket slags för­svar de tro­ligt­vis skul­le stö­ta på. Mongolväldet ha­de ett stort och kom­plext nät­verk av spioner över he­la Eu­ra­si­en, och det var så väl­or­ga­ni­se­rat att ett ko­dat med­de­lan­de kun­de skic­kas 50 kilo­me­ter på en dag. Un­der­rät­tel­se­ar­be­tet var vik­tigt bland an­nat när den un­der­ta­li­ga mon­go­lis­ka ar­mén er­öv­ra­de Kh­wa­rezm 1219–1221. Djingis Khans ge­ne­ra­ler Su­bu­tai och Ba­tu Khan skic­ka­de spioner till Po­len, Ung­ern och så långt som till Ös­ter­ri­ke in­nan de in­va­de­ra­de Eu­ro­pa mel­lan 1223 och 1291.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.