SPIONMÄSTAREN HOS DROTT­NING ELISABET I

1573–1590, STORBRITANNIEN

Spioner & hemliga krig - - SPIONERIETS URSPRUNG -

Stor­bri­tan­ni­ens förs­ta väl­or­ga­ni­se­ra­de un­der­rät­tel­se­tjänst bygg­des upp av drott­ning Elisabet I:s råd­gi­va­re, sir Fran­cis Wal­sing­ham, som bör­ja­de tjä­na kung­a­hu­set 1573. Han an­li­ta­de in­for­ma­tö­rer bå­de på hem­ma­plan och ut­om­lands för att av­slö­ja kon­spi­ra­tö­rer och ka­tols­ka präs­ter som kun­de ut­gö­ra en fa­ra för den pro­te­stan­tis­ka drott­ning­en. På så vis fick han möj­lig­het att spi­o­ne­ra på den ro­mers­ka på­ven och på ka­tols­ka sta­ter, och han skaf­fa­de sig an­vänd­ba­ra kon­tak­ter bland ex­il­brit­ter så att han kun­de skyd­da drott­ning­en mot fa­ror. Hans spioner kun­de in­te ba­ra de­chiff­re­ra ko­der, de kun­de ock­så bry­ta för­seg­ling­ar och åter­för­seg­la dem ut­an att det syn­tes. Des­sa fär­dig­he­ter vi­sa­de sig kom­ma till an­vänd­ning 1586 då Wal­sing­ham upp­täck­te att Ma­ria I, den skots­ka drott­ning­en, kor­re­spon­de­ra­de med en grupp ka­to­li­ker led­da av Ant­ho­ny Ba­bing­ton. En spi­on vid namn Gif­ford lu­ra­de Ma­ria att tro att hon kun­de smugg­la hem­li­ga brev till och från sin be­va­ka­de bo­stad ge­nom att göm­ma dem i en öl­tun­na. På så vis upp­da­ga­des pla­ner­na om att av­sät­ta Elisabet från tro­nen. En fäl­la ar­ran­ge­ra­des för att snär­ja Ma­ria och hen­nes med­brotts­ling­ar. Al­la in­blan­da­de av­rät­ta­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.