CULPER-RINGEN BILDAS

1778–1783, USA

Spioner & hemliga krig - - SPIONERIETS URSPRUNG -

Un­der det ame­ri­kans­ka fri­hets­kri­get job­ba­de bäg­ge si­dor på att få så myc­ket in­for­ma­tion som möj­ligt om mot­stån­da­ren. Det led­de till att enor­ma spi­on­nät­verk bil­da­des, och Cul­per­ring­en var ett av dem. Det grun­da­des i New York Ci­ty av den ame­ri­kans­ke borg­mäs­ta­ren Ben­ja­min Tall­mad­ge och syf­tet var att skaf­fa vär­de­full in­for­ma­tion om den brit­tis­ka ar­méns för­flytt­ning­ar åt ge­ne­ral Ge­or­ge Washing­ton. Ut­an Cul­per­ring­en skul­le han in­te ha fått re­da på att brit­ter­na pla­ne­ra­de ett an­fall på Rho­de Is­land. Culper-ring­ens agen­ter var skick­li­ga på att an­vän­da sig av ko­da­de brev och chif­fer, men Washing­ton upp­munt­ra­de ock­så an­vänd­ning av kod­namn, bok­ko­der och dis­kret över­läm­ning av in­for­ma­tion. Osyn­ligt bläck och brev som ba­ra kun­de lä­sas med hjälp av sär­skil­da scha­blo­ner vi­sa­de sig ock­så va­ra ef­fek­ti­va hjälp­me­del. Washing­ton gil­la­de dess­utom att vil­se­le­da brit­ter­na med hjälp av falsk in­for­ma­tion. På så vis kun­de han skic­ka dem rakt in i bak­håll. Det är in­te kons­tigt att han kal­la­des för spi­onmäs­ta­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.