ÖVER­VAK­NING AV DET FRANS­KA FOLKET

1793, FRANKRIKE

Spioner & hemliga krig - - SPIONERIETS URSPRUNG -

Max­i­mi­li­en Ro­be­spi­er­re, som är mest känd för sin roll i det så kal­la­de skräck­väl­det, led­de över­vak­ning­en av ut­län­ning­ar i stä­der och by­ar över he­la Frankrike un­der den frans­ka re­vo­lu­tio­nen. Den förs­ta över­vak­nings­kom­mit­tén (Co­mi­té de sur­veil­lan­ce) bil­da­des 1792. Den 21 mars 1793 stif­ta­des en ny lag som gjor­de det möj­ligt att bil­da fler så­da­na kom­mit­té­er över he­la lan­det. På så vis kun­de man över­va­ka och ar­re­ste­ra al­la miss­tänk­ta per­so­ner. Ett re­sul­tat av la­gen var att det frans­ka or­det ”sur­veil­lan­ce” bör­ja­de an­vän­das i eng­els­kan. Or­det är en sam­man­slag­ning av de la­tins­ka or­den ”su­per” och ”vi­gi­lan­tia”, vil­ket kan över­sät­tas med ”vak­sam­het”.

Mö­ten hölls för att gö­ra lis­tor över främ­ling­ar. Där­ef­ter skrevs lis­tor över miss­tänk­ta per­so­ner som se­dan greps.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.