ÖVER­VAK­NING FRÅN LUFTEN

16 JU­NI 1861, USA

Spioner & hemliga krig - - SPIONERIETS URSPRUNG -

En helt ny möj­lig­het öpp­na­des 1861 när pro­fes­sor Thad­deus Lo­we de­mon­stre­ra­de flyg­för­må­gan hos en bal­long fylld med me­tang­as. Nu kun­de Uni­on Ar­my ut­nytt­ja för­de­lar­na med luft­bu­ren spa­ning. I au­gusti sam­ma år bör­ja­de me­to­den an­vän­das, vil­ket gav trup­per­na vär­de­ful­la upp­lys­ning­ar om mot­stån­dar­si­dans för­flytt­ning­ar un­der in­bör­des­kri­get.

En unik in­sats un­der in­bör­des­kri­get gjor­des av fo­to­gra­fer – det här var den förs­ta sto­ra kon­flik­ten som do­ku­men­te­ra­des med fo­ton. Vis­sa fo­to­gra­fer var an­ställ­da av ar­mén me­dan and­ra ar­be­ta­de åt pres­sen. Andrew Lyt­le blev till ex­em­pel om­nämnd som ”kon­fe­de­ra­tio­nens ka­me­raspi­on” i pub­li­ka­tio­nen The Pho­to­grap­hic Histo­ry of the Ci­vil War, vil­ket se­na­re led­de till att han påstods va­ra hem­lig agent. Det finns ing­et som ty­der på att så var fal­let.

Pro­fes­sor Thad­deus Lo­wes mi­li­tär­bal­long blå­ses upp in­för en mi­li­tär ob­ser­va­tion vid Batt­le of Fair Oaks.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.