THE BLACK CHAMBER

MAJ 1919, USA

Spioner & hemliga krig - - SPIONERIETS URSPRUNG -

Fö­re­gång­a­ren till Na­tio­nel­la sä­ker­hets­myn­dig­he­ten (Na­tio­nal Secu­ri­ty Agen­cy), den så kal­la­de Black Chamber, hem­lig­hölls i 12 år. Det är lätt att för­stå var­för. Or­ga­ni­sa­tio­nen var ock­så känd un­der nam­net The Cip­her Bu­reau. Det var den förs­ta or­ga­ni­sa­tio­nen i USA som job­ba­de med att knäc­ka ko­der i freds­tid. De an­ställ­da in­fil­tre­ra­de bå­de di­plo­ma­tisk och pri­vat kom­mu­ni­ka­tion i näs­tan 20 ut­länds­ka stats­för­valt­ning­ar i sam­ar­be­te med fle­ra te­le­fon­bo­lag. Utåt pre­sen­te­ra­des or­ga­ni­sa­tio­nen som en fir­ma som ska­pa­de kom­mer­si­el­la ko­der for ban­ker och fö­re­tag, och den ha­de ett enormt in­fly­tan­de. Black Chamber av­slö­ja­de bland an­nat kom­mu­ni­ka­tio­nen mel­lan Storbritannien och Ja­pan, vil­ket var en klar för­del un­der Washing­ton Na­val Con­fe­rence 1921. Men or­ga­ni­sa­tio­nen bröt ock­så mot la­gen vid fle­ra till­fäl­len. För­kär­le­ken som The Cip­her Bu­reau ha­de för att sno­ka kom fram i lju­set då grun­da­ren Her­bert O. Yard­ley år 1931 skrev en av­hand­ling om verk­sam­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.