SPIONRINGEN I CAMBRIDGE

1934–1950-TA­LET, STORBRITANNIEN

Spioner & hemliga krig - - SPIONERIETS URSPRUNG -

Det blev tyd­ligt hur långt vis­sa län­der var be­red­da att gå för att stjä­la stats­hem­lig­he­ter när en grupp stu­den­ter från Tri­ni­ty Col­lege i Cambridge fick nyc­kel­po­si­tio­ner in­om den brit­tis­ka un­der­rät­tel­se­tjäns­ten. Den sov­je­tis­ke un­der­rät­tel­se­of­fi­ce­ren Ar­nold Deutsch ha­de mu­tat kom­mu­nis­ten Ha­rold Phil­by att spi­o­ne­ra för Ryss­land. Han fick se­na­re säll­skap av Do­nald Maclean, Guy Bur­gess, Ant­ho­ny Blunt och John Cairncross. På så vis kun­de Moskva av­slö­ja ame­ri­ka­ner­nas pla­ner på att byg­ga atom­bom­ben 1941, och de fick se­na­re nys om de mi­li­tä­ra pla­ner­na för Ko­re­a­kri­get. Do­ku­ment som blev till­gäng­li­ga 2014 vi­sar att de­ras sov­je­tis­ka över­ord­na­de be­trak­ta­de dem som opå­lit­li­ga al­ko­ho­lis­ter, men sam­ma pap­per vi­sar att Bur­gess 1945 över­läm­na­de

389 topp­hem­li­ga do­ku­ment till KGB un­der lop­pet av ba­ra sex må­na­der.

Allt ef­tersom nä­tet drogs åt runt dem tjal­la­de Phil­by och Blunt på de öv­ri­ga med­lem­mar­na i spionringen för att le­da bort miss­tan­kar­na från sig själ­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.