BRIT­TER­NA BILDAR SOE

22 JULI 1940, STORBRITANNIEN

Spioner & hemliga krig - - SPIONERIETS URSPRUNG -

Hugh Dal­ton, mi­nistern för eko­no­misk krig­fö­ring, bil­da­de SOE (Spe­ci­al Ope­ra­tions Execu­ti­ve) för att spi­o­ne­ra och sa­bo­te­ra un­der and­ra världs­kri­get. Den brit­tis­ka pre­miär­mi­nis­tern Winston Chur­chill ha­de gett ho­nom or­der om att ”sät­ta Eu­ro­pa i brand”, och där­med ha­de SOE fritt spel­rum att ope­re­ra i al­la län­der ax­el­mak­ter­na an­ting­en ha­de oc­ku­pe­rat el­ler för­sök­te er­öv­ra. Agenterna var välträ­na­de och tving­a­des ge­nom­gå fle­ra tes­ter, bland an­nat sat­te vack­ra kvin­nor de­ras lo­ja­li­tet och dis­kre­tion på prov. Kamp­sports­ex­per­ter lär­de dem hur man dö­dar på ett ögon­blick och tju­var vi­sa­de dem hur man dyr­kar upp lås. Agenterna själ­va kom på in­no­va­ti­va sa­ker, till ex­em­pel me­to­der för att göm­ma fö­re­mål i krä­mer och ex­plo­de­ran­de väs­kor som för­stör­de käns­li­ga do­ku­ment. De bör­ja­de snart kal­las för Churchills hem­li­ga armé.

Hugh Dal­ton bil­da­de SOE för att un­der­mi­ne­ra tys­kar­na un­der and­ra världs­kri­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.