SÅ KNÄCKTE DE TYSKLANDS ENIGMA-KOD

1940, STORBRITANNIEN

Spioner & hemliga krig - - SPIONERIETS URSPRUNG -

Art­hur Scher­bi­us kryp­te­ra­de Enigma-ma­ski­nen som bygg­des mot slu­tet av förs­ta världs­kri­get. Med den kun­de tys­kar­na skic­ka ko­da­de med­de­lan­den, vil­ket gjor­de det be­tyd­ligt säk­ra­re att ut­by­ta vik­tig in­for­ma­tion. Snart blev Enigma-ma­ski­nen fli­tigt an­vänd av na­zis­ter­na i ett för­sök att skyd­da vik­ti­ga med­de­lan­den, men pols­ka ma­te­ma­ti­ker ha­de snart listat ut hur de skul­le de­chiff­re­ra ko­den. Brit­ter­na lyc­ka­des där­för hål­la jäm­na steg med tys­kar­nas ar­be­te med att gö­ra ko­den svå­ra­re att knäc­ka. Den brit­tis­ke ma­te­ma­ti­kern Alan Tu­ring vi­sa­de sig va­ra värd sin vikt i guld. Han job­ba­de i Bletchley Park i Buc­king­hamshi­re till­sam­mans med Gor­don Wel­ch­man. De två kon­stru­e­ra­de ” The Bom­be”, en da­tor som kun­de föl­ja Enig­mas krum­språng. In­nan 1940 kun­de de två män­nen lä­sa med­de­lan­den från det tys­ka flyg­vap­net. De fort­sat­te sitt ihär­di­ga ar­be­te och lyc­ka­des så små­ning­om snap­pa upp än­nu fler de­tal­jer kring tys­kar­nas krigs­pla­ner. De­ras in­sats vi­sa­de sig va­ra av­gö­ran­de för de al­li­e­ra­des se­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.