CIA SER DA­GENS LJUS

18 SEP­TEM­BER 1947, USA

Spioner & hemliga krig - - SPIONERIETS URSPRUNG -

Cen­tral In­tel­li­gence Agen­cy (CIA) grun­da­des ef­ter att la­gen Na­tio­nal Secu­ri­ty Act an­togs. CIA tog vid ef­ter Of­fice of Stra­te­gic Ser­vices (OSS) – or­ga­ni­sa­tio­nen som grun­da­des av pre­si­dent Frank­lin D. Roo­se­velt ef­ter Ja­pans över­rask­ning­an­fall på Pearl Har­bor 1941. När kri­get var över an­såg pre­si­dent Har­ry Tru­man att USA be­höv­de ett un­der­rät­tel­se­sy­stem som kun­de mat­cha or­ga­ni­sa­tio­ner­na i Storbritannien och Ryss­land. Ar­be­tet med att sam­la ”in­for­ma­tion om and­ra funk­tio­ner och plik­ter re­la­te­ra­de till un­der­rät­tel­se gäl­lan­de ri­kets sä­ker­het” sat­tes där­med igång. CIA spe­la­de en vik­tig roll i kal­la kri­get mot Sov­je­tu­ni­o­nen. Or­ga­ni­sa­tio­nen job­ba­de idogt med att svart­må­la Sov­jet och stämp­la­de lan­det som en ond na­tion som led­des av kom­mu­nis­tis­ka dik­ta­to­rer un­der ett bru­talt sy­stem. CIA re­kry­te­ra­de tu­sen­tals ut­länds­ka agen­ter som sym­pa­ti­se­ra­de med väst och där­för för­med­la­de in­for­ma­tion fram och till­ba­ka. Or­ga­ni­sa­tio­nen an­ses ha va­rit myc­ket in­fly­tel­ses­rik. Med det sagt har det hänt mer än en gång att fel­ak­tig in­for­ma­tion har för­satt CIA i pin­sam­ma si­tu­a­tio­ner.

Pre­si­dent Har­ry Tru­man i mö­te med USA:s na­tio­nel­la sä­ker­hets­råd, som grun­da­des 1947.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.