DE FEM KUBANERNA ARRESTERAS I MIAMI

SEP­TEM­BER 1998, USA

Spioner & hemliga krig - - SPIONERIETS URSPRUNG -

Fi­del Castros re­ge­ring skic­ka­de fem ku­ba­ner till söd­ra Flo­ri­da för att sam­la in upp­lys­ning­ar om fle­ra ku­bansk-ame­ri­kans­ka grup­per som ut­gjor­de en del av det så kal­la­de ”Red Avis­pa”, el­ler ” Wasp Network”. Män­nen ar­re­ste­ra­des 1998 och ställ­des in­för rät­ta tre år se­na­re. Ku­ba med­gav att de var un­der­rät­tel­se­a­gen­ter, men ne­ka­de till att de ha­de spi­o­ne­rat på den ame­ri­kans­ka re­ge­ring­en. In­for­ma­tio­nen ha­de en­ligt pres­sen skic­kats till Ku­ba med hjälp av kryp­te­rad mjuk­va­ra, ko­da­de SMS-med­de­lan­den och hög­fre­kven­ta ra­di­o­sän­ding­ar. Al­la fem döm­des för spi­o­ne­ri och fick minst 15 års fäng­el­se­. I dag har al­la släppts i ut­byte mot en ame­ri­kansk un­der­rät­tel­se­of­fi­cer.

Ge­rar­do Her­nan­dez, Fer­nan­do Gon­za­lez, An­to­nio Gu­er­re­ro, Re­ne Gon­za­lez och Ra­mon La­ba­ni­no togs emot som hjäl­tar på Ku­ba.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.