EDWARD SNOWDEN AVSLÖJAR AME­RI­KANSK INTERNETÖVERVAKNING

2013, USA

Spioner & hemliga krig - - SPIONERIETS URSPRUNG -

Edward Snowden var ti­di­ga­re sys­te­mad­mi­nist­ra­tör på NSA och ska­pa­de upp­stån­del­se när han läck­te hem­lig­stämp­la­de do­ku­ment som vi­sa­de att USA be­drev olag­lig över­vak­ning – in­te ba­ra över and­ra na­tio­ner, ut­an ock­så av si­na eg­na med­bor­ga­re. NSA an­kla­ga­des för att ha över­va­kat en enorm mängd te­le- och da­ta­kom­mu­ni­ka­tion från fö­re­ta­get Ve­ri­zon, och dess­utom för att ha skaf­fat sig till­gång till da­ta från sto­ra in­ter­net­tjäns­ter som Fa­ce­book och Goog­le. I en in­ter­vju för BBC gick Snowden – som fort­fa­ran­de är ef­ter­lyst av den ame­ri­kans­ka sta­ten för att ha bru­tit mot spi­o­ne­ri­la­gen från 1917 – så långt som att på­stå att den brit­tis­ka un­der­rät­tel­se- och sä­ker­hets­or­ga­ni­sa­tio­nen GCHQ kun­de hac­ka te­le­fo­ner med hjälp av spe­ci­al­verk­tyg. I dag bor Snowden i Ryss­land, där han har fått asyl.

Edward Snowden job­ba­de ti­di­ga­re för CIA och var ak­tu­ell för en tjänst på NSA när han läck­te en rad upp­lys­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.