HUR ÄR DET ATT VA­RA CIA-AGENT?

Spioner & hemliga krig - - NYCKELAKTÖRER -

Doug Laux, för­fat­ta­re och fö­re dt­ta CIA-of­fi­cer, öpp­na­de sig bå­de i boken Left Of Boom och i sitt in­lägg på webb­si­dan Red­dit AMA (Ask Me Anyt­hing). Här be­rät­ta­de han om hur det var att job­ba som mo­dern spi­on. Han skrev om stres­sen som föl­jer med job­bet, om hur man stop­par oli­ka nät­verk och om vil­ka de­lar av Hol­ly­wood-fil­mer­na som ba­ra är på­hitt.

SÅ FÅR DU JOB­BET

”En re­kry­te­ra­re kom och pra­ta­de på In­di­a­na Uni­ver­si­ty där jag var stu­dent. Han upp­munt­ra­de oss att sö­ka on­li­ne. Det var pre­cis vad jag gjor­de och så ut­veck­la­de det sig där­i­från.”

SOCIALT LIV

”Var­je gång jag möt­te en ny per­son var det än­nu en män­ni­ska jag mås­te lju­ga för. Det blev gans­ka kom­pli­ce­rat ef­ter ett tag.”

UN­DER FALSKT NAMN

”De flesta av mi­na vän­ner an­vän­der fort­fa­ran­de mitt täck­namn, även om de vet vad jag egent­li­gen he­ter. Skumt, el­ler hur?”

HANS ROLL

”En hand­lägg­nings­of­fi­cer ska först och främst lä­ra upp nya spioner, in­for­man­ter, agen­ter, mull­va­dar el­ler vad man nu väl­jer att kal­la dem, till att sam­la in hem­lig in­for­ma­tion som är av vär­de för vårt land.”

LJU­GA FÖR FA­MIL­JEN

”När jag pla­ce­ra­des i Af­gha­nis­tan sa jag att jag flyt­ta­de till Ha­waii, ef­tersom de bor i Mel­lan­väs­tern och Ha­waii är den stat som lig­ger längst bort.”

ATT LÄMNA CIA

”När du läm­nar CIA finns det ing­en väg till­ba­ka. De där Ro­nin- gre­jer­na ex­i­ste­rar ba­ra i Hol­ly­wood. Jag fick en li­ka stor­la­gen be­grav­ning som en vi­king.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.